Fakultet za projektni i inovacioni menadžment je osnovao Petar Jovanović 2006. godine, poučen iskustvima koje je stekao kao dugogodisnji profesor i dekan FON-a. Profesor Petar Jovanović je 1991. godine na FON-u uveo smer Menadžment, prvi u bivšoj Jugoslaviji. Na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment su predavali ili i dalje predaju, pored prof. Petra Jovanovića, još tri bivša dekana fakulteta Beogradskog univerziteta. To su:

prof.dr Žarko Spasić, bivši dekan Mašinskog fakulteta i prorektor Beogradskog univerziteta

prof.dr Vujadin Vešović, bivši dekan Saobraćajnog fakulteta Beogradskog univerziteta

prof.dr Vladeta Čolić, bivši dekan Saobraćajnog fakulteta i prorektor Beogradskog univerziteta

Ne verujte pričama – proverite gde ćete studirati!

Prof. dr Petar Jovanović (emeritus)

Diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je šef katedre za Menadžment FON i rukovodilac Centra za upravljanje investicijama FON. Na istom fakultetu biran je za dekana u tri mandata. Jedan od osnivača smera za menadžment na FON-u. Predavao je veliki broj predmeta, uključujući Upravljanje projektima, Upravljanje promenama, Strategijski menadžment i Upravljanje investicijama. Bio je gostujući profesor na Saobraćajnom fakultetu (Beograd), Mašinskom fakultetu (Beograd), Ekonomskom fakultetu (Niš). Osnovao je 1986. godine Jugoslovensko udruženje za upravljanje projektima i od tada je predsednik ovog udruženja odnosno Udruženja za upravljanje projektima Srbije (YUPMA). Individualni je član PMI (Project Management Institut) iz SAD i delegat IPMA (International Project Management Association). Član je BAM (British Academy of Management). Napisao je veći broj radova i knjiga iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, a po njegovim knjigama se obučavaju generacije menadžera i projektnih menadžera. Definisao je, vodio i realizovao preko 300 seminara iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, upravljanja investicijama i dr. a takođe i veliki broj projekata, studija i elaborata. Kao projektni menadžer vodio je više velikih i manjih projekata.

Prof. dr Goran Kilibarda

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je na naučnoj specijalizaciji iz oblasti Diskretne matematike — Teorije automata na Katedri za diskretnu matematiku Mehaničko-matematičkog fakulteta, Moskovskog državnog univerziteta. Zvanja asistenta pripravnika, asistenta, docenta i vanrednog profesora za matematiku stekao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.Saglasno Planu saradnje između Univerziteta u Beogradu i Moskovskog državnog univerziteta, boravio je i radio u Moskvi kao docent na Katedri za matematičku teoriju inteligentnih sistema Mehaniko-matematičkog fakulteta. Radio je na Vojnoj akademiji na radnom mestu nastavnik za matematiku, na Katedri prirodno-matematičkih nauka. Na Univerzitetu odbrane 2012.god. izabran je u zvanje redovnog profesora, i na Univerzitetu Educons 2015. godine.

Prof. dr Vasilije Mišković

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Vojnotehničkoj akademiji, na kojoj je stekao i sva zvanja od asistenta pripravnika, asistenta, predavača, docenta do vanrednog profesora. Zvanje redovnog profesora stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu i Univerzitetu Educons. Bio je načelnik Uprave za sistem logistike u Ministarstvu odbrane, načelnik katedre logistike Škole nacionalne odbrane Vojne akademije. Učestovao je ili vodio 14 većih projekata na Vojnotehničkoj akademiji, Vojnoj akademiji, Institutu ratne veštine i Saobraćajnom fakultetu. Objavio je veći broj knjiga, udžbenika, kao i naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na skupovima iz oblasti Menadžmenta i Projektnog menadžmenta.

Prof. dr Ljubiša Tančić

Diplomirao na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, magistrirao na Fakultetu Strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu u oblasti Mašinstva i tehničkih nauka. Izabran je za redovnog profesora Vojne akademije 2005. godine, a za redovnog profesora Univerziteta Educons 2015. godine. Bio je mentor ili član komisije u nekoliko doktorskih i magistarskih radova. Objavio je nekoliko knjiga i više radova iz oblasti Tehničkih nauka, Menadžmenta i Projektnog menadžmenta.

Prof. dr Ljiljana Miletić

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski odsek, smer Efektivnost, upravljanje kvalitetom i održavanje. Doktorirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu na katedri za Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Objavila je veliki broj naučno-stručnih radova u međunarodnim zbornicima i časopisima i više udžbenika iz oblasti Upravljanje kvalitetom i Upravljanje proizvodno-poslovnim sistemima i monografiju iz Operativnog menadžmenta. Učestvovala je na naučno-istraživačkom projektu Fakulteta tehničkih nauka Uvođenje Sistema kvaliteta u preduzeću Istra u Kuli i bila koordinator na projektu City branding Visoke škole za upravljanje i informacione sisteme iz Neuchatel-a. Za redovnog profesora izabrana je na Univerzitetu Union 2013.godine. Ima LRQA certifikat za QMS ocenjivača Sistema kvaliteta (ISO 9001:2008).

Prof. dr Aca Jovanović

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Na Tehničkom fakultetu u Boru izabran je u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Industrijski menadžment. Bio je angažovan u nastavi iz predmeta: Operaciona istraživanja, Teorija sistema, Upravljanje projektima i Upravljanje proizvodnjom, a 2013. godine je na istom fakultetu izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Industrijski menadžment, a na Univerzitetu Educons za vanrednog profesora. Autor je ili koautor više udžbenika u formi autorizovanih predavanja, 3 rada objavljena u međunarodnim časopisima sa IF, kao i više radova objavljenih u nacionalnim časopisima, na nacionalnim i međunarodnim simpozijumima. Kao vođa ili član projektnog tima je učestvovao na izradi 15 velikih industrijskih projekata finansiranih od strane privrede (domaćih i stranih kompanija naručilaca projekata).

Prof. dr Mitar Kovač

Završio je Vojnu akademiju u Beogradu kao i poslediplomske studije Vojnih nauka. Doktorirao je 1998.godine. Deset godina je radio na istraživačkim zadacima u u Institu za strategijska istraživanja, Ministarstva odbrane. Objavio je više naučnih radova, knjiga, studija, monografija, idejnih skica i članaka. Najmlađi je dobitnik nagrade Vojnog dela. Dobitnik je prestižnog priznanja Zlatne plakete vojvoda Živojin Mišić, za rezultate postignute u naučnoistraživačkom radu za 2002. godinu. Autor je i koautor više studija, monografija, knjiga i naučnih članaka. Od 2004. do 2010. godine obavljao je dužosti načelnika Uprave za strategijsko planiranje, u Ministarstvu odbrane, a od 2010. do 2014. godine dužnost načelnika Uprave za planiranje i razvoj u Generalštabu VS. U zvanje naučni savetnik izabran je 2004.godine a u zvanje redovni profesor izabran je 2006.godine na Katedri strategije i Katedri menadžmenta u Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane.

Doc. dr Svetlana Mitrović

Diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 1981. godine na organizaciono-kadrovskom smeru. Poslediplomske magistarske studije završila je na FON-u 2007. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend Univerziteta u Beogradu. Izabrana je u zvanje docenta 2013. godine na Univerzitetu UNION. Autor je većeg broja radova i nekoliko monografija, a bila je i učesnik u izradi većeg broja projekata i elaborata. Nastavom se bavi od 2011. godine.

Doc. dr Dragoljub Raduški

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirao na Megatrend univerzitetu u Beogradu. U školskoj 2012/2013. godini angažovan je na predmetima u naučnoj oblasti menadžment i projektni menadžment na Visokoj školi strukovnih studija za projektni menadžment, a 2013. godine izabran je za docenta Univerziteta UNION za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Objavio je nekoliko knjiga iz oblasti menadžmenta i organizacije i više naučnih i stručnih radova iz menadžmenta, projektnog menadžmenta, marketinga i komunikacije.

Doc. dr Ljiljana Berezljev

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i na Višoj trgovačkoj školi u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Alfa univetzitetu, Fakultet za ekonomiju, Beograd. Radila je kao predavač na Internacionalnom univetzitetu Novi Pazar i Alfa univerzitetu u Beogradu. U školskoj 2012/2013. godini angažovana je na Visokoj školi strukovnih studija za projektni menadžment. 2013. je izabrana u zvanje docenta za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment na Univerzitetu Union. Objavila je nekoliko knjiga i monografija iz menadžmenta, finansija i preduzetništva. Objavila je više naučnih i stručnih radova u časopisima i naučnim konferencijama u oblasti upravljanja rizikom, preduzetništva, upravljanja kvalitetom i upravljanja promenama.

Doc. dr Vesna Buha

Diplomirala na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički, magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka. U okviru celoživotnog učenja učestvovala je i u nizu obuka i stekla brojne sertifikate vezano za komunikaciju, motivaciju zaposlenih, metodičko didaktički trening, stručno usavršavanje od potreba do evaluacije, HR, uvođenje u posao, rodnu ravnopravnost, korišćenje pojedinih psiholoških instrumenata, položila je ispit za rad u zapošljavanju. Stručna znanja: Istraživanja u oblasti marketinga i psihologije, metodičko didaktički trener, učenje na daljinu, selekcija kadrova, karijerno vođenje,trener za aplikativni softver, SPSS, dizajn baza podataka. Izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Union 2013. godine.

Doc. dr Ivana Berić

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Odsek Menadžment, gde je 2008.god. završila i master studije, modul Upravljanje projektima. Iste godine upisala je i doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, na kom je 2013.god. odbranila doktorsku disertaciju. Iste godine izabrana je za docenta Univerziteta UNION za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Poseduje IPMA sertifikat za D nivo. Objavila je jednu knjigu i veći broj naučnih i stručnih radova. Ima četiri rada objavljena u časopisima sa SCI/SSCI liste.

Doc. dr Ivan Rakonjac

Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, poslediplomske studije iz oblasti Inženjerstva industrijskih sistema završio na Ecole Centrale Paris. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a 2013.god. izabran je za docenta Univerziteta UNION za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. U dosadašnjem radu, učestvovao je ili rukovodio realizacijom više projekata u privredi. Objavio više naučnih radova i jednu knjigu, i dva rada u časopisu sa SCI/SSCI liste. Vlada Republike Srbije imenovala je dr Ivana Rakonjca za v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost. Na ovu poziciju on je stupio 28. novembra 2015. godine. Pre toga obavljao je dužnost predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Doc. dr Miodrag Vuković

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za automatsko upravljanje . Nakon završetka poslediplomskih studija na Fakultetu organizacinih nauka, u oblasti Upravljanja kvalitetom, stekao je zvanje magistra nauka. Doktorsku disertaciju odbranio je na fakultetu za Menadžment, ekonomiju i finansije, na Univerzitetu Privredna akademija u Novom sadu. Od 2010. godine sertifikovani je WIFI trener austrijske privredne komore i sprovodi profesionalne obuke u oblasti sistema menadžmenta, energetskog menadžmenta, upravljanja prodajom i upravljanja odnosima sa ključnim kupcima za veći broj privrednih organizacija. Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu Educons.

Doc. dr Filip Jovanović

Diplomirao i završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka na smeru menadžment. Doktorirao je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu. Poseduje IPMA sertifikat za D nivo. Objavio je dve knjige i više naučnih i stručnih radova. Ima četiri rada objavljena u časopisima sa SCI/SSCI liste.

Doc. dr Miloš Kostić

Diplomske, master i doktorske studije iz oblasti elektrotehnike završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Student generacije 2009/2010 na odseku za Signale i sisteme, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet. Osvojio je treće mesto na ETF BAFA SAD takmičenju za najbolji diplomski rad u godini 2009. Disertacija: “Robotic System For Training and Assessment of Upper Extremity Function During Rehabilitation of Stroke Survivors". Radio je na nizu projekata u svetu i kod nas, u zdravstvenom sektoru, grupi za neurorehabilitaciju. Profesionalne veštine: digitalna obrada signala, digitalna obrada slike, mašinsko učenje, projektni menadžment, aglini razvoj (SCRUM), upravljanje rizicima u razvoju medicinske opreme, razvoj medicinskog softvera. Programsmki jezici: Matlab, JavaScript, C, C++, HTML, CSS, LabView and Python.

Doc. dr Dragana Bešlić Obradović

Diplomske, master i doktorske studije završila na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Nagrađena od strane Univerziteta Novi Sad za postignuti uspeh na diplomskim akademskim studijama – master. Doktorsku disertaciju ''Revizorska procena stečajnog rizika klijenta'', odbranila je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, pod mentorstvom dr Dejana Jakšića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici. Od 2007. godine radi u nastavi. Od 2015. godine angažovana je u Kapital reviziji doo, Novi Sad kao spoljni saradnik u oblasti statističke analize i aktuarskih procena, na poslovima analize finansijskih izveštaja, procene rezervisanja za otpremnine u skladu sa MSFI, statističke analize i obrade podataka u SPSS programskom paketu. Izabrana je u zvanje docenta 2017. godine na Univerzitetu EDUCONS za uže naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Autor je i koautor većeg broja naučno-stručnih radova objavljenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja i predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Doc. dr Ivana Bešlić Rupić

Diplomirala, mastrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Nagrađena od strane Univerziteta Novi Sad za postignuti uspeh na diplomskim akademskim studijama – master. Doktorsku disertaciju ''Primena modela za otkrivanje manipulativnog finansijskog izveštavanja u reviziji'', odbranila je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, pod mentorstvom dr Dejana Jakšića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici. Od 2007. godine radi u nastavi. Od 2015. godine angažovana je u Kapital reviziji doo, Novi Sad kao spoljni saradnik u oblasti statističke analize i aktuarskih procena, na poslovima analize finansijskih izveštaja, procene rezervisanja za otpremnine u skladu sa MSFI, statističke analize i obrade podataka u SPSS programskom paketu. Izabrana je u zvanje docenta 2017. godine na Univerzitetu EDUCONS za uže naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Autor je i koautor većeg broja naučno-stručnih radova objavljenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja i predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Doc. dr Katarina Pavlović

Diplomirala Hemijskom fakultetu u Beogradu, na katedri za biohemiju, gde je završila i specijalizaciju. Magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer Upravljanje kvaliteta, sa temom „Međulaboratorijska saradnja kao osnov unapređenja kvaliteta rezultata ispitivanja“. Na Fakultetu organizacionih nauka je i odbranila doktorsku disertaciju „Sistem menadžmenta kvaliteta zasnovan na teoriji kompleksnosti“. Od 2014.god. do danas radi kao rukovodilac proizvodnje i rukovodilac HACCP tima u kompaniji Todoxin iz Beograda.

Gordana Nikolić, nastavnik stranog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. U periodu pre aktivnog bavljenja nastavničkom profesijom, radila kao brend menadžer u američkoj kompaniji The Coca-Cola Company, zatim kao zamenik direktora predstavništva korejske kompanije Samsung Electronics i projektni menadžer u slovenačkoj PR agenciji Pristop Communications. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija i seminara, akivni je prevodilac i autor različitih nastavničkih materijala i testova. Uspešno je organizovala i vodila brojne radionice poslovnog engleskog jezika. Na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment izabrana je za predavača 2017.godine.

Nastavnici angazovani po ugovoru:

Prof. dr Dušan Malbaški, Prof. dr Novak Jauković, Prof. dr Vilmoš Tot, Prof. dr Slađana Čabrilo, Doc. dr Predrag Poljak, Doc. dr Dejan Milenković.

dipl.ing. – master Šobajić Vesna, asistent

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, na Odseku za Informacione sisteme. Na istom fakultetu završila i master, studijski program Menadžment. Doktorske studije upisala je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu. Poseduje IPMA sertifikat za D nivo. Radila je na administraciji informacionih sistema. Autor više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i na skupovima. Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

Mr Vladan Pantović, asistent

Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu gde je i magistrirao. Trenutno završava doktorsku disertaciju na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu iz oblasti informatike. Objavio je nekoliko knjiga i veliki broj radova. Za asistenta za uže naučne oblasti Informatika i projektni menadžment izabran je 2015. godine.

Verica Vratonjić, asistent

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Upravljanje investicionim projektima u javnom sektoru“ prijavila je na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu. Autor je većeg broja radova koji su prezentovani na domaćim i međunarodnim konferencijama i objavljeni u zbornicima radova i časopisima.

Dragiša Kačavenda, saradnik u nastavi

Diplomirao je na Fakultetu organizacioni nauka Univerziteta u Beogradu. Završio je obuku na IT akademiji u Rumuniji i obuku za sertifikat PRINCE 2 Practitioner. Radio je na velikom broju projekata iz oblasti informatike, a učestvovao je i u naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Trenutno je na master studijama na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment i izabran je za saradnika u nastavi.

Miha Zupanek, saradnik u nastavi

Završio je Računarski fakultet Univerziteta Union u Beogradu smer Računarske mreže. U školskoj 2015/2016 upisao je master studije na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, gde je izabran za saradnika u nastavi 2015. godine.

Damjan Matejić, saradnik u nastavi

Diplomirao na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu smer Informacioni sistemi. U školskoj 2015/2016 upisao je master studije na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, gde je izabran za saradnika u nastavi 2015. godine.

Edin Alomerović, saradnik u nastavi

Diplomirao je na Visokoj školi za projektni menadžment. Sada je na drugoj godini master studija na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment Beograd. Ima određena iskustva iz oblasti informatike koje je stekao u Telekom i Banca Intesa. Izabran je za saradnika u nastavi na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment.

Marica Maričić, saradnik u nastavi

Diplomirala je 2016. na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Menadžment i organizacija, odsek Opšti menadžment. Master studije upisala je 2016/17 na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment gde je 2016. izabrana za saradnika u nastavi

Vesna Dunić, saradnik u nastavi

Diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj skoli. Na Visokoj školi za projektni menadžment 2012. godine završila je specijalističke studije. Diplomske akademske (master) studije, upisala je na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment gde je 2016. izabrana za saradnika u nastavi.

Dejan Pavišić, saradnik u nastavi

Diplomirao je na Visokoj školi za projektni menadžment, gde je završio i specijalističke studije. Diplomske akademske (master) studije, upisao je na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment gde je 2016. izabran za saradnika u nastavi.

Milan Šajinović, saradnik u nastavi

Diplomirao je na Poslovnom fakultetu, smer Marketing i trgovina. Master studije upisao je 2016/17 na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment gde je 2016. izabran za saradnika u nastavi.