Doc. dr Dragana Bešlić Obradović
PROFESOR

Diplomske, master i doktorske studije završila na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Nagrađena od strane Univerziteta Novi Sad za postignuti uspeh na diplomskim akademskim studijama – master. Doktorsku disertaciju “Revizorska procena stečajnog rizika klijenta“, odbranila je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, pod mentorstvom dr Dejana Jakšića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici. Od 2007. godine radi u nastavi. Od 2015. godine angažovana je u Kapital reviziji doo, Novi Sad kao spoljni saradnik u oblasti statističke analize i aktuarskih procena, na poslovima analize finansijskih izveštaja, procene rezervisanja za otpremnine u skladu sa MSFI, statističke analize i obrade podataka u SPSS programskom paketu. Izabrana je u zvanje docenta 2017. godine na Univerzitetu EDUCONS za uže naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Autor je i koautor većeg broja naučno-stručnih radova objavljenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja i predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama.
Vreme konsultacija: petak 9:00 – 10:00.

placeholder