dr Marija Mosurović – naučni saradnik

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu „Organizacioni dizajn kao faktor inovativnog ponašanja preduzeća“. Doktorsku disertaciju „Integrisani model za strateško upravljanje nuačnoistraživačkim organizacijama“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Metodologija za ocenu inovacionog kapaciteta preduzeća“ odbranila je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan. Zvanje naučnog saradnika u stekla je 2016.godine.
Započela je svoju radnu karijeru u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a od 2005. godine zaposlena je u Institutu Mihajlo Pupin gde je do sada bila angažovana na četiri projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sedam međunarodnih projekata.
Pored redovnog školskog obrazovanja, usavršavala se u okviru mnogobrojnih obuka i seminara, između ostalog u Tokiju (JICA) na temu „Industrial Policy in Japan“ gde je imala prilike da upozna sve vidove infrastrukturne podrške naučnoistraživačkim organizacijama za komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja. Pored toga usavršavala se u oblasti kreiranja strateških politika u oblasti istraživanja i razvoja (JRC EU, Seville, Spain) i pohađala je različite obuke iz oblasti menadžmenta istraživanja i razvoja.
Objavila je preko trideset naučnih i stručnih radova u međunarodnim i vodećim časopisima nacionalnog značaja, učestvovala u izradi monografija međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.
e-mail adresa: marija.mosurovic@pmc.edu.rs