Šta je biznis plan – II deo

U prethodnom tekstu smo započeli analizu šta je biznis plan i kako ga napraviti. Sada ćemo malo detaljnije opisati ključne delove biznis plana.

Najpre ćemo dati sadržaj biznis plana za mala preduzeća, koji predstavlja jednu užu verziju. Ta verzija biznis plana koja je namenjena za manje firme, postojeće ili nove, može imati sledeći sadržaj:

1. Rezime biznis plana.
2. Stanje kompanije.
3. Opis proizvoda ili usluga.
4. Plan marketinga.
5. Plan proizvodnje.
6. Plan organizacije i upravljanja.
7. Finansijski plan.
8. Zaključak i predlog.

U daljem tekstu razmatraćemo malo detaljnije pojedine tačke uže verzije sadržaja kako bi na što precizniji način objasnili šta je biznis plan.

a) Rezime biznis plana

Prva tačka biznis plana obuhvata rezime biznis plana i predstavlja značajano skraćeni prikaz (1 – 2 strane) celokupnog biznis plana. Znači, u ovom delu biznis plana treba dati

a. osnovne elemente vezane za stanje preduzeća,
b. zatim osnovne podatke o proizvodu ili uslugama koji su obuhvaćeni biznis planom,
c. kraće rezultate marketing istraživanja i procene moguće prodaje,
d. osnovne podatke o načinu realizacije proizvodnje i potrebama za odvijanje proizvodnog procesa,
e. podatke o načinu organizovanja i upravljanja preduzećem.

U poslednjem delu rezimea treba dati osnove podatke vezane za finansijski deo biznis plana i predlog potreba za finansiranjem poduhvata predviđenog biznis plana.

b) Stanje kompanije

U drugoj tački biznis plana treba dati osnovne podatke o kompaniji, ako se radi o postojećoj firmi, ili o preduzetniku koji namerava da otvori novu firmu. Kada se tiče kompanije, treba dati sažeti prikaz sadašnjeg stanja i mogućnosti kompanije, vezan za programske i tržišne aspekte, tehnološku osnovu i proizvodne mogućnosti i posebno raspoloživost proizvodnog, administrativnog i menadžerskog kadra.

Poseban prikaz kompanije vezan je za ekonomsko – finansijsko stanje, gde treba krenuti od osnovnih ekonomsko – finansijskih pokazatelja dosadašnjeg poslovanja (ukupan prihod, troškovi poslovanja, plate, produktivnost, rentabilnost, likvidnost i dr.). Nakon toga treba dati i kraći prikaz uvoznih i izvoznih bilansa i rezultata kompanije, a posebno dosadašnja ulaganja, zaduženost kompanije i eventualno kreditne obaveze.

Kada je u pitanju preduzetnik koji startuje sa biznisom i tek otvara firmu, treba dati osnovne podatke o preduzetniku, njegovom dosadašnjem radu, realizovanim poslovima, mogućnostima sa kojima raspolaže, i sl.

c) Opis proizvoda ili usluga

Treći deo biznis plana odnosi se na proizvode ili usluge koje su predmet razmatranog poduhvata i biznis plana, odnosno na proizvode ili usluge koje kompanija namerava da proizvodi ili na osnovu kojih se formira nova firma.

Zavisno od vrste proizvoda ili usluge, u ovom delu treba, više ili manje detaljno, opisati proizvode ili usluge koje su predmet razmatranja. Pri tome treba poći od toga da li je to nov proizvod ili usluga ili poboljšani postojeći. Najpre treba objasniti namenu proizvoda i svrhu korišćenja, a takođe oblast proizvodnje ili usluga u kojoj se nalazi i da li se isti ili slični proizvodi već proizvode. Zatim treba navesti osnovne karakteristike proizvoda vezane za kvalitet, dizajn, pakovanje, način korišćenja itd. Posebno treba istaći razlike u odnosu na druge slične proizvode ili usluge ukoliko postoje, i eventualne prednosti novih proizvoda ili usluga u odnosu na postojeće.

Treba navesti i da li u toj oblasti postoje i proizvode se zamenski proizvodi koji mogu da zadovolje potrebe kupaca u pogledu namene i svrhe korišćenja, a takođe u pogledu kvaliteta i cene.

Opis preostalih stavki, uključujući i plan marketinga, objavićemo u trećem delu serijala o tome šta je biznis plan na našem blogu. Prvi deo teksta možete pročitati ovde

Tekst je preuzet iz knjige osnivača PMC Fakulteta prof. dr Petra Jovanovića – „Upravljanje investicijama“

Leave a comment