Doc. dr Ivana Luknar

Dr Ivana Luknar, sociolog – diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru sociologija sa  izvanrednim uspehom. Zvanje doktora nauka politikologije stekla je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu sa odbranjenom temom “Borba protiv kiberterorizma u strateškim dokumentima Republike Srbije”. Tokom studija radila je kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetu „Uvod u sociologiju“. Istraživačko iskustvo je stekla na projektima Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. 2019. godine stipendista od strane Shanghai Open University u Kini. U okviru Ceepus Erazmus programa 2020. na Fakultetu za družbene vede, Univerza v Ljubljani radila je kao istraživač stipendista međunarodnih odnosa Kine i Zapada. Učesnik je brojnih projekata, među kojima su: “Mala matura-Veliko srce” (2009), EU-CoE Project „Regional Support for Inclusive Education” pod organizacijom Ministarstva prosvete Italije i Saveta Evrope na pomenutu temu (2014) i mnogih drugih. Pri Kancelariji za ljudska i manjinska prava radila je na implementaciji inkluzivnih politika i standarda EU u brojnim projektima vezanim za decu i dečja prava, kao i prava nacionalnih manjina. Bila je predavač na Visokoj školi za Kriminalistiku i bezbednost u Nišu na predmetima: Kriminologija, Visokotehnološki kriminalitet, Upravno pravo, Ovlašćenja i poslovi policije, Trgovina ljudima, Nasilnički kriminalitet. Docent na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija. Bavi se istraživanjem uticaja savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i veštačke inteligencije na društvo, etikom savremenih tehnologija, sajber terorizmom i merama odbrane od sajber terorizma, IKT politikom, istraživanjem društveno-političkih izazova koji proizilaze iz tehnološkog razvoja.