Doc. dr Jasmina Đurašković

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Odsek Trgovina, gde je 2010. godine završila i master studije, studijski program Makroekonomija privreda u tranziciji. Iste godine upisala je i doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za inženjerski menadžment, na kome je 2017. godine odbranila doktorsku disertaciju. U zvanje naučni saradnik izabrana je 2018. godine na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a 2019. godine u zvanje docenta na Univerzitetu Educons za uže naučne oblasti Menadžment i projektni menadžment. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova.
e-mail adresa: jasmina.djuraskovic@pmc.edu.rs