Doc. dr Svetlana Mitrović

Diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 1981. godine na organizaciono-kadrovskom smeru. Poslediplomske magistarske studije završila je na FON-u 2007. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend Univerziteta u Beogradu. Izabrana je u zvanje docenta 2013. godine na Univerzitetu UNION. Autor je većeg broja radova i nekoliko monografija, a bila je i učesnik u izradi većeg broja projekata i elaborata. Nastavom se bavi od 2011. godine.
Vreme konsultacija: četvrtak 11:00 – 12:00.

e-mail adresa: svetlana.mitrovic@pmc.edu.rs