Prof.dr Biljana Viduka

VANREDNI PROFESOR

Dr Biljana Viduka završila je osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansije i bankarstvo, master studije na UNESCO katedri za preduzetništvo Univerziteta u Novom Sadu, a doktorske studije iz oblasti Menadžmenta i biznisa na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu.

Objavila je preko 25 radova u domaći i stranim časopisima i na konferencijama, autor je i koautor 10 publikacija iz oblasti razvoja preduzeća i projektnog menadžmenta.

Njen naučni i stručni interes je u oblasti preduzetništva i razvoja malih srednjih preduzeća, upravljanja projektima u različitim sektorima u cilju razvoja tržišta i kreiranju boljih uslova poslovanja.

Rukovodila je velikim brojem domaćih i međunarodnih projekata implementiranih u Srbiji, kao i zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Vlasnica je preduzeća SPESCOM Consulting.

e-mail kontakt: biljana.viduka@pmc.edu.rs