Prof. dr Dragoljub Raduški

VANREDNI PROFESOR

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu i doktorirao na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu, stekavši titulu doktora kulturoloških nauka. U zvanju docenta od 2012. god., a u zvanju vanrednog profesora od 2019. angažovan je na više predmeta iz oblasti menadžmenta i projektnog menadžmenta, a obavlja i dužnost prodekana za naučno-istraživački rad i organizaciju Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment Univerziteta Educons. Objavio je dve monografije i veći broj naučnih radova iz oblasti menedžmenta i projektnog menadžmenta, u kojima fokus istraživanja posebno usmerava na implementaciju menadžmenta i projektnog menadžmenta u kulturi i umetnosti.
Vreme konsultacija: ponedeljak i subota 11:00 – 12:00

e-mail adresa: dragoljub.raduski@pmc.edu.rs