Prof. dr Svetlana Mitrović

Prof. dr Svetlana N. Mitrović, rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 1981.godine. Magistarske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka odbranom magistarske teze pod nazivom „Internet i zapošlјanje lјudskih resusa“ 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj i primena modela e-zapošlјavanja” odbranila je 2011. godine na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo

1983. Srednja medicinska škola „Nada Dimić , Zemun, profesor na predmetu osnovi tehnike i proizvodnje

1984 – 1996. DP „Aeroinženjering”, Beograd, direktor Sektora za opšte i računovodstvene poslove; šef sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove.

1996 – 2002. MUP Republike Srbije, poslovi u zvanju višeg savetnika i savetnika.

2002 – 2007. Bezbednosno-informativna agencija, poslovi u zvanju glavnog savetnika i savetnika.

Nastavna i naučna zvanja

Prof. dr Svetlana Mitrović izabrana je 2013. godine na Visokoj školi za projektni i inovacioni menadžment u zvanje docenta za užu naučna oblast: Menadžment i projektni menadžment. U zvanje docenta za užu naučnu oblast: Projektni menadžment i informatika izabrana je 2017. godine na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, Univerziteta Edukons. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast: Informatika izabrana je 2021. godine na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, Univerziteta Edukons.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja prof.dr Svetlane N. Mitrović su: informacione tehnologije, e-poslovanje, e-zapošlјavanje i upravlјanje projektima u elektronskom poslovanju. Ima veliko iskustvo u primeni novih metoda i alata informacionih i komunikacionih tehnologija i interneta u procesu e-zapošlјavanja. Učestvovala je na većem broju uspešno realizovanih istraživačkih i informatičkih projekata u svojstvu rukovodioca projekata i člana projektnih timova u saradnji sa ministarstvima i organima državne uprave.  Član je međunarodnih stručnih udruženja: IEEE i EBT Society. Učestvovala je u radu programskih i organizacionih odbora više međunarodnih naučnih skupova. U naučno-istraživačkom radu sarađuje sa Katedrom za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Veliki je zadužbinar Zadužbine Andrejević udruženja prijatelјa nauke radi podrške talentovanim naučnim stvaraocima.

Izabrani naučni radovi

Prof.dr Svetlana Mitrović je u oblasti informacionih tehnologija, elektronskog poslovanja i projektnog menadžmenta objavila veći broj naučnih i stručnih radova u monografijama, časopisima i zbornicima naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Lista izabranih radova od po dva naučna rada iz svake kategorije je data u prilogu:

Мonografije međunarodnog značaja M10

 1. Z. Bogdanović, A.Labus A, M.Radenković, S.Popović, S.Mitrović, M.Despotović-Zrakić (2021) A Blockchain-Based Loyalty Program for a Smart City. In: Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M. (eds) Trends and Applications in Information Systems and Technologies. Selected papers WorldCIST 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1367. Springer, Chambridge, rad u tematskom zborniku, M14.
 2. B. Rodić Trmčić, A.Labus, S.Mitrović, V.Buha i G.Stanojević (2017) Internet of things in E-health: an application of wearables in prevention and well-being, In Kocovic, P.Ramachandran, M & Mihajlovic, R (Eds), Handbook of research on emerging trends and applications of the Internet of Things, IGI Global, 2017, 191-197, ISBN13: 9781522524373,  ISBN10:1522524371,DOI:10.4018/978-1-5225-2437-3, ch007, rad u tematskom zborniku, M14.

Radovi objavlјeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20)

 1. D. Stojanović, Z.Bogdanović, L.Petrović, S.Mitrović, A.Labus (2020) Empowering learning process in secondary education using pervasive technologies. Interactive Learning Environments, 1-14. ISSN: 1049-4820, IF 3.928, M21.
 2. Petrović L., Stojanović D., Mitrović S., Barać D., Bogdanović Z. (2021) Designing an extended smart classroom: An approach to game-based learning for IoT,Computer Applications in Engineering Education, ISSN 1099-0542, DOI: 10.1002/cae.22446, Article ID: CAE22446. M23, IF=1.532,

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celini (M33)

 1. J. Mihajlović-Milićević, S.Mitrović (2021) A model for agile management of virtual teams for developing smart environments, E Bussiness Tehnologies, FON 10-11 June 2021, Belgrade, Serbia, pp. 132-135, M33.
 2. V. Buha, A.Jovanović, Lj.Miletić, R.Lečić, S.Mitrović (2019) Research and perspectives of distance learning, 5th IPMA SENET Project Management Conference, Belgrade, Serbia, May, 19th-21st 2019), ISBN 978-94-6252-861-1, M33.

Monografije nacionalnog značaja M40

 1. S. Mitrović (2008) E-zapošlјavanje, Zadužbina Andrejević, edicija Posebna izdanja, Beograd, ISBN: 978-86-7244-737-8, (85 str.) M42.
 2. S.Mitrović (2013) Internet i zapošlјavanje, prvo izdanje u elektronskoj formi, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd, (153 str.), ISBN: 987-86-86897-28-2, UDC: 331.5:004(0.034.2), COBISS.SR-ID 204017932, M43.

Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M50)

 1. S. Mitrović (2010) E-employment and human resource management, Managament, Časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, vol.15, iss.55, pp.53- 61, ISSN 1820-0222, ISSN 2406-0658 (Online), M51.
 2. S. Mitrović (2009) Model e-zapošlјavanja, INFO M, časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, 2009, vol. 8, iss. 30, pp. 27-32, ISSN (štampano izdanje) 1451-4397, ISSN (Online) 2683-3646,  M52.

Udžbenik

 1. Mitrović (2021) Elektronsko poslovanje – internet biznis plan,  odobreni univerzitetski udžbenik za osnovne akademske studije, prvo izdanje u elektronskoj formi, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd,  (116 str.), ISBN-978-86-86897-35-0, UDC: 658:004.738.5(075.8)(0.034.2), COBISS.SR-ID 48061449.

Udžbenik u elektronskoj formi možete preuzeti na ovom linku: Elektronsko poslovanje – Internet Biznis plan.

Konsultacije i kontakt

Vreme konsultacija: četvrtak 11:00 – 12:00.

e-mail adresa: svetlana.mitrovic@pmc.edu.rs