Šta je menadžment?

Menadžment predstavlja univerzalno sredstvo, neophodno oruđe savremenog industrijskog sveta. Svaka organizacija, svaki iole složeniji posao ili ozbiljnija aktivnost, zahtevaju upravljanje da bi se doveli do odabranog cilja, odnosno da bi se efikasno završili. Savremene organizacije, privredne ili neprivredne, zahtevaju stalne upravljačke akcije da bi delovale i razvijale se u složenom i dinamičkom okruženju u kome funkcionišu.

Upravljanje je fenomen današnjeg vremena, neophodnost savremenog života i rada i njegove sveopšte, ubrzano rastuće složenosti. Upravljanje je neophodno za efikasno funkcionisanje i razvoj svakog preduzeća, svakog pojedinačnog društvenog sistema i društva u celini, za efikasnije odvijanje svakog složenijeg posla i poduhvata. Upravljački pristup rešavanju raznovrsnih problema osnovna je karakteristika modernog menadžmenta, savremene naučne discipline bez koje je nemoguće efikasnije delovanje, funkcionisanje i razvoj.

Menadžment postaje sve značajniji kako rad postaje sve specijalizovaniji i složeniji, kako se umnožava opseg aktivnosti koje treba izvršiti i broj organizacija i pojedinaca koji ove aktivnosti pripremaju i izvršavaju. Brzi tehnološki razvoj potencira potrebu korišćenja upravljačkih metoda i pristupa, odnosno upotrebu menadžmenta kao naučne discipline koja se bavi upravljanjem poslovnim sistemima i procesima i upravljanjem svim organizovanim sistemima, radi poboljšanja njihove efikasnosti.

Jednu od početnih definicija menadžmenta dao je jedan od pionira menadžmenta, Henri Fayol. Ova definicija je služila kao osnova i putokaz mnogim kasnijim teoretičarima u njihovom nastojanju da definišu i objasne pojam i značenje menadžmenta. Prema Fayolu, menadžment predstavlja proces predviđanja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole. To je proces ili funkcija koja je najznačajnija za svako preduzeće i ona obuhvata poslove upravljanja preduzećem. Ova definicija, sa više ili manje prilagođavanja, koristila se dugi niz godina, tretirajući menadžment kao proces koji omogućava organizacijama da dostignu svoje ciljeve planiranjem, organizovanjem i kontrolisanjem svojih resursa.

Mala analiza većeg broja radova iz menadžmenta daje sledeće definicije ovog dosta, u različite svrhe, korišćenog pojma:
•  Menadžment je upravljanje preduzećem;
•  Menadžment je upravljanje preko drugih ljudi;
•  Menadžment je upravljanje poslovanjem;
•  Menadžment je upravljanje poslovnim procesima;
•  Menadžment je rukovodstvo preduzeća, itd.

Najveći broj savremenih definicija prikazuje menadžment kao složeni proces usmeravanja grupe ljudi u izvršavanju određenih poslova i zadataka radi postizanja unapred utvrđenih, zajedničkih ciljeva, pri čemu ovaj proces obuhvata više različitih podprocesa, kao što su: planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje i kontrola.

Rezimirajući razne definicije menadžmenta, može se konstatovati, teorijski i praktično posmatrano, da menadžment ima trojaku funkciju, odnosno da se pojavljuje u tri posebna aspekta koja se donekle razlikuju, ali ipak imaju puno zajedničkog.

Prvo, menadžment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava menadžment kao složeni proces sa nizom podprocesa, i kao grupu ljudi koja radi na upravljanju procesima i sistemima, a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih poslova i zadataka.

Drugo, menadžment se posmatra i definiše kao složeni proces upravljanja određenim poslovima, poduhvatima ili sistemima radi efikasnijeg dostizanja zajedničkih ciljeva. U pitanju je veoma složen proces koji se sastoji od skupa povezanih podprocesa, kao što je planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje i kontrola.
Treće, menadžment se može posmatrati i kao posebna grupa ljudi čiji je posao da upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka koje obavljaju drugi ljudi, radi efikasnog dostizanja predviđenih, zajedničkih ciljeva. Znači, menadžment se posmatra i kao grupa ljudi koji imaju ovlašćenja da upravljaju realizacijom određenih poslova i zadataka.

Profesor dr Petar Jovanović
(Tekst je preuzet iz knjige prof. dr Petra Jovanovića “Kako postati dobar projektni menadžer”)

Leave a comment