Doc. dr Aleksandar Lukić

Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a doktorirao na Fakultetu za menadžment Univerziteta Megatrend gde je stekao akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka.

Od 2001. do 2016. godine radio je u sektoru bankarstva. Akademsku karijeru započinje 2017. godine kao profesor na Visokoj školi za menadžment i ekonomiju. Od 2018. do 2022. godine angažovan je kao profesor na Akademiji za poslovnu ekonomiju i Akademiji fudbala. Od 2023. godine radi kao docent na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment.

Autor je većeg broja naučno-istraživačkih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Nosilac je certifikata Instututa za poslovna istraživanja za obavljanje poslova u međunarodnom platnom prometu i ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast.

Doc. dr Aleksandar Lukić – karton profesora i reference

e-mail adresa: aleksandar.lukic@pmc.edu.rs