Doktorske studije

Ponosni smo što je naš fakultet jedini u Srbiji akreditovan za doktorske studije iz oblasti projektnog menadžmenta.

Svima je dobro poznato da doktorska diploma predstavlja najveće dostignuće u obrazovanju. U svakoj zemlji sveta, doktori nauka se smatraju osobama najvišeg statusa, koje poseduju izvanredna znanja iz odabranih oblasti. Doktori nauka redovno učestvuju, kako u obrazovanju sledećih generacija studenata kao profesori, tako i u radu na najvećim i najznačajnijim projektima u zemlji i svetu. Na našem Fakultetu možete sarađivati sa najboljim stručnjacima u zemlji iz oblasti menadžmenta i upravljanja projektima koji Vam mogu pomoći da Vaša doktorska disertacija ispuni sve norme i standarde i napravi pravi naučni doprinos

 

Repozitorijum

 

NASTAVNI PLAN DOKTORSKIH STUDIJA – PROJEKTNI MENADŽMENT

I GODINA 

 • Metodologija naučnoistraživačkog rada
 • Savremeni projektni menadžment
 • Teorija menadžmenta – Izborni predmet 1
 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu – Izborni predmet 1
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Strategijski projektni menadžment – Izborni predmet 2
 • Savremene metode upravljanja projektima – Izborni predmet 2
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)

II GODINA 

 • Upravljanje poslovnim rizikom – Izborni predmet 3
 • Projekni menadžer i vođenje tima – Izborni predmet 3
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Upravljanje znanjem i organizaciono učenje – Izborni predmet 4
 • Informaciona podrška upravljanju projektima – Izborni predmet 4
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Doktorska disertacija 1 – Teorijske osnove
 • Doktorska disertacija 2 – Izrada projekta istraživanja, definisanje teme i prijava teze

III GODINA

 • Doktorska disertacija 3 – Preliminarno istraživanje
 • Doktorska disertacija 4 – Sprovođenje istraživanja
 • Doktorska disertacija 5 – Izrada i odbrana

Doktorske akademske studije Projektni menadžment – knjiga mentora

Doktorske akademske studije Projektni menadžment – knjiga predmeta

KRATAK OPIS SVIH PREDMETA

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa metodologijom naučnog istraživanja, kao i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplanaciju naučnog rada u projektnom menadžmentu. Studenti treba da ovladaju svim fazama u postupku naučnog istraživanja, a poseban naglasak je na savladavanju programa za statističku analizu (SPSS i STATWINDOWS).

Na nastavi iz ovog predmeta studenti se najpre upoznaju sa tradicionalnim, a zatim i sa savremenim pristupima u upravljanju projektima. Pored savremenih metodologija projektnog menadzmenta, studenti stiču znanja i iz program menadžmenta i projektnog portfolio menadžmenta, kako kroz teorijske koncepte tako i kroz analizu primera iz prakse.

Nastava na predmetu ima za cilj upoznavanje studenata sa tradicionalnim, ali i savremenim teorijama i konceptima menadžmenta. Pored znanja o disciplinama menadžmenta studenti se upoznaju i sa savremenim menadžerskim i liderskim pozicijama, kao i novim pravcima razvoja menadžmenta.

Nakon završene nastave na ovom predmetu studenti treba da ovladaju načinima na koje se upravlja ljudskim resursima angažovanim u projektu. Pored karakteristika projektnog tima, studenti uče i o zadacima i ulogama koje u projektu imaju projektni i program menadžeri.

Cilj nastave na ovom predmetu je da studenti ovladaju konceptima strategijskog, ali i projektnog menadžmenta i razumeju njihovu povezanost i neodvojivost. Kroz analizu studija slučaja studenti se upoznaju sa celokupnim procesom strategijskog projektnog menadžmenta u savremenim organizacijama, kao i metodama i tehnikama za strategijsko upravljanje projektima.

Svrha predmeta je upoznavanje se najnovijim metodama u upravljanju projektima. Metode obuhvaćene nastavom: Evaluacija i selekcija projekata, ekspertske ocene projekta, kontrola i praćenje projekta, optimizacija projektnog portfolija. Studenti na realnim primerima i kroz analizu studija slučaja ovladavaju svim pomenutim metodama.

Studenti na nastavi iz ovog predmeta treba da savladaju savremene metode upravljanja rizikom. Kroz teorijske principe, ali i praktičnu nastavu, analizira se celokupan proces upravljanja poslovnim rizikom, od identifikacije rizika i analize, pa do praćenja, kontrole i planiranje odgovora na rizike nastale u toku poslovanja neke organizacije.

Kroz nastavu na predmetu stiču se najnovija znanja vezana za metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima uključenim u projekat. Kroz analizu studija slučaja i realnih primera u praksi, studenti se upoznaju sa ključnim kompetencijama i zadacima projektnih menadžera prilikom vođenja tima i upravljanja projektom, kao i zadacima i kompetencijama program menadžera.

Kroz teorijske osnove i analizu primera iz prakse najuspešnijih kompanija, studenti treba da savladaju proces upravljanja znanjem u organizaciji. Znanja koja se stiču na nastavi iz ovog predmeta vezuju se za metode pomoću kojih se znanje u organizaciji razvija i na koje se njime upravlja, kao i za to ko je za ovaj proces odgovoran i koje su uloge menadžera znanja u procesu organizacionog učenja.

Nastava na predmetu ima za cilj ovladavanje softverskim paketima koji se koriste u upravljanju projektima. Studenti takođe stiču znanja o specifičnostima IT projekata kao i načinima na koje se njima upravlja, a poseban naglasak stavljen je na agilne metodologije u upravljanju projektima.