Doc. dr Ljiljana Berezljev

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i na Višoj trgovačkoj školi u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Alfa univetzitetu, Fakultet za ekonomiju, Beograd. Radila je kao predavač na Internacionalnom univetzitetu Novi Pazar i Alfa univerzitetu u Beogradu. U školskoj 2012/2013. godini angažovana je na Visokoj školi strukovnih studija za projektni menadžment. 2013. je izabrana u zvanje docenta za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment na Univerzitetu Union. Objavila je nekoliko knjiga i monografija iz menadžmenta, finansija i preduzetništva. Objavila je više naučnih i stručnih radova u časopisima i naučnim konferencijama u oblasti upravljanja rizikom, preduzetništva, upravljanja kvalitetom i upravljanja promenama. 

Doc. dr Ljiljana Berezljev – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: ljiljana.berezljev@pmc.edu.rs