Doc. dr Nebojša Đorđević

Diplomirao je 1987. godine na Vojnotehničkoj akademiji u Zagrebu, na smeru Računarska tehnika i informatika. Magistarsku tezu je odbranio 2001. godine na Elektronskom fakultetu, Univerzitet u Nišu. Na istom fakultetu je 2016. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu „Razvoj sveobuhvatne metode evaluacije upotrebljivosti Web zasnovanih geografskih informacionih sistema za specijalne namene“. Kao autor ili koautor objavio je 27 naučna rada u naučnim časopisima, na nacionalnim i međunarodnim konferencijama.

U Vojsci Srbije radio je trideset četiri godina na informatičkim poslovima a od 2005. do 2021. godine obavljao je dužnost načelnika Odseka za informatiku u Komandi Kopnene vojske.

U zvanje docenta izabran je 2020. godine na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla” u Beogradu za užu naučnu oblast “Informacione tehnologije i Računarstvo i Informatika”. Na radnom mestu nastavnik u zvanje docenta na Fakultetu primenjenih nauka u Nišu angažovan je za izvođenje nastave na više predmeta. Od oktobra 2021. godine angažovan je na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu za izvođenje nastave na predmetima iz naucne oblasti Informatika, na studijskom programu Informacioni sistemi i razvoj softvera na osnovnim akademskim studijama.

Doc. dr Nebojša Đorđević – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: nebojsa.djordjevic@pmc.edu.rs