Doc. dr Radmila Miković

Specijalizirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za menadžment i specijalizovane menadžment discipline. U svom specijalističkom radu je ukazala na značaj ex ante i ex post projektnih evaluacija za organizaciono učenje neprofitnih organizacija dok je u doktorskoj disertaciji dala predlog integrisanog modela upravljanja znanjem baziranog na socijalniom kapitalu organizacije. Ima više naučnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima (International Journal of Project Management, IEEE Access, Knowledge Management Research and Practice, International Journal of Quality Research, itd).

Osim u sektoru visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, više od 20 godina profesionalno je angažovana kao poslovna konsultantkinja u sektoru međunarodne saradnje i razvoja u Srbiji, na Zapadnom Balkanu i u Centralnoj Aziji. Njena ekspertiza je pre svega vezana za organizacioni i projektni razvoj i upravljanje bazirano na standardizovanim metodologijama (OECD, IPMA, GPM, PM2, PCM-LFA, ToC, PMI i sl.). Njeni radni angažmani su uglavnom vezani za pružanje podrške državnim i nedržavnim akterima u utvrđivanju i analizi kompleksnih kontekstualnih, organizacionih i upravljačkih izazova u svrhu kreiranja što efikasnijih i efektivnijih razvojnih strategija, politika, programa i projekata. Do sada je vodila, savetovala, mentorisala i edukovala preko 1000 projekata i organizacija, evaluirala preko 100 projekata, programa i grant šema razvojnih agencija EU, UN, SIDA, USAID, UKAID, SDC, OSCE, ADA i prikupila preko 20 mil EUR lokalno, regionalno i međunarodno.

Ima preko hiljadu sati neformalnog obrazovanja u zemlji i inostranstvu i u stalnom je procesu profesionalnog usavršavanja. Radmila je sertifikovani izvršni konsultant, kouč i trener za projektni menadžment (IPMA nivo A CECC & CET) kao i sertifikovani trener za razvoj ljudskih resursa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u obalstima strateškog planiranja i upravljanja, projektnog razvoja i upravljanja bazirano na EU procedurama, i kreiranje lokalnih politika (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije). Razume, govori i prevodi engleski, italijanski i francuski.

Doc. dr Radmila Miković – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: radmila.mikovic@pmc.edu.rs