Doc. dr Sanja Stojanović

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Nišu, odsek matematika, smer informatika i računarstvo, gde je i diplomirala oktobra 1999. godine, kao student generacije, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,79 . Magistarsku tezu je odbranila 2009. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Na istom fakultetu je 2016. godine odbranila doktorsku disertaciju na temu „Razvoj modela za evaluaciju internet informacionih resursa primenom metoda višekriterijumskog odlučivanja“. Do 2020 godine je radila na Fakultetu za menadžment kao docent na predmetima Poslovna statistika, Matematika i Inteligentni sistemi i poslovno odlučivanje. Od oktobra 2020. godine radi na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment u zvanju docenta na predmetima Matematika, Matematika za informatičare, Verovatnoća i statistika i Diskretna matematika.

Predmet naučnog interesovanja dr Sanje Stojanović je proširivanje horizonta primene matematike, statistike na oblasti ekonomije i menadžmenta, kao i primene modela višekriterijumskog odlučivanja. Ima nekoliko radova (M21) na SCI listi i veći broj radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima kao i učešća na međunarodnim konferencijama.

Član je Društva matematičara, Međunarodne asocijacije za višekriterijumsko odlučivanje (International Society on Multiple Criteria Decision Making) i Međunarodne asocijacije za globalnu optimizaciju (International Society of Global Optimization).

Doc. dr Sanja Stojanović – karton nastavnika i reference

e-mail kontakt: sanja.stojanovic@pmc.edu.rs