Prof. dr Komlen Lalović

Redovni profesor Komlen Lalović je rođen 21. decembra 1983. godine. Osnovnu školu “Žikica Jovanović-Španac” završio je na Novom Beogradu sa odličnim uspehom. Nakon toga upisuje Vojnu gimnaziju u Beogradu koju završava sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu (petogodišnji program ETF), smer Informatika, sa visokim prosekom i odbranio diplomski rad na temu “Informacioni sistem Aerofoto snimanja za potrebe VS” sa ocenom 10. Doktorsku disertaciju odbranio je pod nazivom: “Novi sistem identifkacije novorođenih beba i garancije roditeljstva zasnovan na biometriji” čime je stekao zvanje doktora naka – računarske nauke.

Predavač je po pozivu na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, od 2020. godine. Takođe je, od 2019. godine, gostujući predavač na Fakultetu informacionih tehnologija, Panevropskog univerziteta Apeiron, u Banja Luci, RS, BiH.

Radno iskustvo 2008-2022
2008-2014 Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije, Beograd

2008-2010 Programer i administrator u odseku za IT
2010-2011 Administrator Sertifikacionog tela Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
2012-2014 Kriptolog u Centru za primenjnu matematiku i elektroniku Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

2014-2021 Privatni sektor u Beogradu, radna mesta:

2014-2015 Vlatacom doo – Razvojni Centar, Senior Softver Inženjer
2015-2016 Printec Group of Companies – Senior Softver Inženjer
2016-2017 Quantox technology doo – Project Manager
2015 – trenutno Golden Mind doo – IT Direktor (CTO).

Poslednjih deset godina paralelno radi u industriji i u visokom obrazovanju, od ukupnih 15 godina rada i iskustva u IT sektoru.

Od 15.9.2021. godine izabran je u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za projektni i inovacioni mendžment u Beogradu, za TT naučno polje, za užu naučnu oblast informatika

Autor je preko 100 naučnih i stručnih radova u oblasti IT, od čega veliki broj na međunarodnim konferencijama i istaknutim međunarodnim časopisima sa liste SCI i Imp.F.

Inovator je patenta pod nazivom “Uređaj za biometrijsku identifikaciju roditeljstva – materinstva” Zavoda za intelektualnu svojinu RS, Rešenje broj 1412U od 3. septembra 2014. godine, kao i u WIPO Geneve Switzerland (Međunarodna Prijava Patenta PCT / RS2015 / 000021), za šta je i dobitnik nagrade Grada Beograda iz oblasti nauke – prirodne nauke – pronalazaštvo.

Član je programskog i recenzentskog odbora naučno-stručne konferencije YU Info u oblasti ICT (kategorija M60), kao i međunarodne konferencije ICIST (M30).

Recenzent je naučnog i stručnog časopisa u oblasti elektrontehnike i informatike: Vojnotehnički glasnik, Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Profesor Lalović je registrovani patentni inovator – fizičkih lica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i član Upravnog odbora Informacionog društva Srbije.

Monografije / Udžbenici / Knjige:

1. MONOGRAFIJA nacionalnog značaja
Biometrija otiska prsta od momenta rođenja
CIP – 351.755.62:57.087.1
Tiraž 1.000 primeraka, Službeni glasnik,
ISBN: 978-86-84531-31-7, Februar 2018. god.

Knjige/Udžbenici:
1. SQL Zbirka zadataka – Doc. dr Ivan Tot, Doc. dr Komlen Lalović,
Prof. dr Miodrag Brzaković, knjiga – udžbenik, odobren odlukom Naučno-
nastavnog veća MEF fakulteta kao nastavno sredstvo

2. Knjiga: OSNOVE JAVA PROGRAMIRANJA – CIP, NBS 004.438 JAVA
004.42, Beograd: Golden Mind, 2020 (Beograd : Službeni glasnik)-161 str:
YouTube kanal: www.YouTube.com/ProfDrKomlenLalovic.
Tiraž 1.000 primeraka. ISBN 978-86-902148-0-8, COBISS.SR-ID 283952140
Udžbenik, osnovna literatura studijskog programa ISRS, Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment

3. Knjiga: JAVA 2 PROGRAMIRANJE i Uvod u baze podataka kroz MySQL
– CIP, NBS 004.438 JAVA 004.42, Beograd: Golden Mind, 2021 (Beograd : Službeni glasnik) – 201 str:
YouTube kanal: www.YouTube.com/ProfDrKomlenLalovic.
Tiraž 1.000 primeraka. ISBN 978-86-902148-1-5, COBISS.SR-ID 29464329

4. Knjiga:Bezbednost naše dece na internetu,
Beograd, 2022.g.
ISBN-978-86-902148-2-2

 

Kursevi i sertifikati:
– Oracle – JAVA sertified teacher / 2018th Jul, Sertifikat broj: 14484
– MCITP (MCSA 2008), sertifikat o uspešno završenom i položenom kursu kod MS Gold Certified Partnera, kao i MS Services administrator
– My SQL, sertifikat o uspešno završenom i poloţenom kursu kod MS Gold Certified Partnera
– Položen kompetan tester ECDL kurs sa ocenom 10 i posedujem navedeni sertifikat izdat od ovlašćenog zasatupnika u zemlji

Odlično govori engleski i ruski jezik, a služi se francuskim i grčkim jezikom.

Član je Kulturno-umetničkog akademskog društva za očuvanje tradicije VTŠ Novi Beograd i bivši je igrač 1. ansambla narodnih igara preko 15 godina.

Rekreativno se bavi sportom – fudbalom, i trener je mlađih kategorija sa UEFA licencom.

Voli da putuje, stvara nove kontakte i životna misija je da kreira bolju budućnost.

Prof. dr Komlen Lalović – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: komlen.lalovic@pmc.edu.rs