Dr Marija Mosurović, naučni saradnik

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu „Organizacioni dizajn kao faktor inovativnog ponašanja preduzeća“. Doktorsku disertaciju „Integrisani model za strateško upravljanje naučnoistraživačkim organizacijama“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Metodologija za ocenu inovacionog kapaciteta preduzeća“ odbranila je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan. Zvanje naučnog saradnika u stekla je 2016.godine.

Započela je svoju radnu karijeru u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zatim svoj rad nastavlja u Institutu Mihailo Pupin, a sada je zaposlena u Institutu ekonomskih nauka. Do sada je bila angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekta.

Pored redovnog školskog obrazovanja, usavršavala se u okviru mnogobrojnih obuka i seminara, između ostalog u Tokiju (JICA) na temu  „Industrial Policy in Japan“ gde je imala prilike da upozna sve vidove infrastrukturne podrške naučnoistraživačkim organizacijama za komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja.  Pored toga usavršavala se u oblasti kreiranja strateških politika u oblasti istraživanja, razvoja i inovacija (JRC EU, Seville, Spain) i pohađala je različite obuke iz oblasti menadžmenta istraživanja, razvoja i inovacija.

Objavila je preko četrdeset naučnih i stručnih radova u međunarodnim i vodećim časopisima nacionalnog značaja, učestvovala u izradi monografija međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

e-mail: marija.mosurovic@pmc.edu.rs