Prof. dr Aca Jovanović – dekan PMC Fakulteta

Prof. dr Aca Jovanović – dekan PMC Fakulteta

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Na Tehničkom fakultetu u Boru izabran je u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Industrijski menadžment. Bio je angažovan u nastavi iz predmeta: Operaciona istraživanja, Teorija sistema, Upravljanje projektima i Upravljanje proizvodnjom, a 2013. godine je na istom fakultetu izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Industrijski menadžment, a na Univerzitetu Educons za vanrednog profesora. Autor je ili koautor više udžbenika u formi autorizovanih predavanja, 3 rada objavljena u međunarodnim časopisima sa IF, kao i više radova objavljenih u nacionalnim časopisima, na nacionalnim i međunarodnim simpozijumima. Kao vođa ili član projektnog tima je učestvovao na izradi 15 velikih industrijskih projekata finansiranih od strane privrede (domaćih i stranih kompanija naručilaca projekata). 

Prof. dr Aca Jovanović – karton profesora i reference

e-mail adresa: aca.jovanovic@pmc.edu.rs