Prof. dr Jelena Vukonjanski Srdić

placeholderVANREDNI PROFESOR

Diplomirala i magistrirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Magistarski rad pod nazivom: Istraživanje stanja i perspektiva organizacione kulture u preduzećima u Srbiji je odbranila 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Relacije dimenzija organizacione kulture i različitih organizacionih ishoda u preduzećima u Srbiji, odbranila je decembra 2013. godine, takođe na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.
Oblasti naučnog istraživanja obuhvataju: Organizacionu i nacionalnu kulturu, Organizaciono ponašanje, Liderstvo, Upravlјanje lјudskim resursima, Upravlјanje znanjem, Strategijski menadžment, kao i pitanja zadovoljstva komunikacijom i poslovne etike.
Autor je i koautor većeg broja naučnih radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja i predstavljenih na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Koautor je udžbenika za master studije pod nazivom: Organizaciona kultura. Bila je rukovodilac projekta finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, pod nazivom: Uticaj organizacione kulture i liderstva na pojedine organizacione i poslovne performanse u preduzećima u Srbiji.
Izabrana u zvanje vanrednog profesora 2019. godine, za užu naučnu oblast Menadžment i projektni menadžment na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu, Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici.

e-mail adresa: jelena.vukonjanski@pmc.edu.rs