Prof. dr Marina Jovanović-Milenković

VANREDNI PROFESOR

Dr Marina Jovanović-Milenković diplomirala je 2001. godine na Fakultetu organizacionih nauka,  Univerziteta u Beogradu, odsek Menadžment. Nastavlja sa obrazovanjem i 2003. godine završava specijalističke studije smer Elektronsko poslovanje. Odmah potom završava i magistarske studije odbranivši magistarsku tezu 2005. godine. Doktorsku disertaciju je odbranila na istom fakultetu 2011. godine.

U zvanje docenta izabrana je 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine izabrana je u vanrednog profesora, na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment.

Do sada je objavila, samostalno i u saradnji sa drugim autorima, veliki broj radova objavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama, u domaćim i međunarodnim časopisima, autor je udžbenika i monografija.

Prof. dr Marina Jovanović-Milenković – karton nastavnika i reference

e-mail kontakt: marina.jovanovic.milenkovic@pmc.edu.rs