Prof. dr Marko Andrejić

Vojnotehničku akademiju, u trajanju deset semestara, završio je u Centru vojnotehničkih škola u Zagrebu i stekao zvanje – diplomirani inženjer mašinstva. Poslediplomske studije iz oblasti „organizacija proizvodnje“ pohađao je u Skopju (Republika Makedonija) Poslediplomske studije iz oblasti „logistike odbrane“ završio je u Visokim vojnotehničkim školama Centra vojnotehničkih škola, u Zagrebu, 1991. godine, prvi u klasi, sa odličnim uspehom.
Doktorirao je 2000. godine, u Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu.
U Vojnoj akademiji (VA) Univerziteta odbrane izabran je u zvanje docenta 2000. godine, u zvanje vanrednog profesora 2004. godine, a u zvanje redovnog profesora 2009. godine, iz oblasti „logistika“.
Biran je u zvanje redovnog profesora za oblast „opšti menadžment“ na Fakultetu za menadžment i ekonomiju univerziteta Privredna akademija Novi Sad (2017.godine) i u Visokoj brodarskoj školi akademskih studija 2018. godine za oblast „menadžment i biznis“. Na Univerzitetu Edukons izabran je, 2023. godine, u zvanje redovnog profesora za oblast „projektni i inovacioni menadžment“. U nastavnom procesu, u oblasti visokog obrazovanja, proveo je 31 godinu i obavljao je sve dužnosti: asistenta pripravnika, asistenta, nastavnika, vodećeg nastavnika, načelnika odseka u multidisciplinarnoj intervidovskoj Katedri logistike, načelnika odeljenja u Katedri logistike i dužnost načelnika Katedre logistike (ujedno nastavnika) 11 godina.
Bio je rukovodilac studijskog programa (SP) „LOGISTIKA“ osnovnih akademskih i master akademskih studija (od 2009. do 2017. godine).
Predsedavao je Većem polja za tehničko-tehnološke nauke Vojne akademije (2 mandata), bio preko deset godina član NN Veća Vojne akademije, bio Član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta odbrane, član Senata Univerziteta odbrane i član Saveta Univerziteta odbrane.
U Vojnoj akademiji je realizovao nastavu, iz oblasti logistike i menadžmenta, na svim nivoima i oblicima studija i usavršavanja.
Za kvalitetan i posvećen rad i doprinos kvalitetu obrazovanja, istraživanja i komandovanja logističkim jedinicama biran je „za naj nastavnika“ (od strane nadređenih, kolega i od strane studenata /04.04.2016. Dan studenata/), više puta je pohvaljivan i nagrađivan i jednom odlikovan.
Dopisni je član Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i član Njujorške akademije nauka (The New York Academy of Sciences /NYAS/)i brojnih stručnih asocijacija u zemlji.
Član je Redakcijskog odbora biblioteke „AKADEMIJA“ Zadužbine Andrejević.
Nastavu je realizovao iz više predmeta u polju društvenohumanističkih i tehničkotehnoloških nauka, na različitim nivoima studija i usavršavanja, u više visokoškolskih jedinica.
Autor je više naučnih radova i dela nastavnoobrazovne literature (15) i recenzent više stručnih knjiga. Član je programskih i organizacionih odbora na više naučnostručnih skupova. Recenzent je većeg broja radova u naučnim časopisima.
Učesnik je u više projekata u sektoru odbrane vezanih za strukturne promene i projektovanje vojske i logistike odbrane.
Stručno i organizaciono je utemeljio učešće kadeta Vojne akademije – SP LOGISTIKA ODBRANE i SP vojna inženjerstva na kadetskoj međunarodnoj logističkoj vežbi «FOUR LOG» (više godina), uz učešće kadeta Vojne akademije – Beograd, Fakulteta za ekonomiju i menadžment – Brno – Češka Republika, Logističke akademije austrijske vojske – Beč i Fakulteta nacionalne odbrane – Budimpešta.
Završio je više kraćih kurseva, u zemlji i inostranstvu, vezanih za unapređenje nastavničkih i rukovodnih sposobnosti.
Osnivač je i načelnik multidisciplinarne intervidovske Katedre logistike Vojne akademije Univerziteta odbrane, 11 godina.
Aktivni je promoter ideje o potrebi formiranja „Fakulteta za nacionalnu logistiku“ koji bi se bavio sinergijom akademske podrške aktivnostima „vojnih snaga“ i „nacionalne privrede“ i njihovih aktivnosti u zemlji i inostranstvu.

Prof. dr Marko Andrejić – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: marko.andrejic@pmc.edu.rs