Prof. dr Obrad Čabarkapa

VANREDNI PROFESOR

Završio je Vojnotehničku akademiju u Zagrebu a magistrirao na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu iz oblasti Mašinstva. Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet Beograd. Oko petnaest godina radio je na poslovima naučnoistraživačke i inventivne delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, gde je obavljao i dužnost načelnika Odeljenja za naučnu delatnost. Od 2015. do 2017. godine bio je zaposlen u Inovacionom Centru Tehnološko Metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. U Tehničkom opitnom centru 2011. godine biran je u zvanje naučnog saradnika a na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 2014. godine u zvanje vanrednog profesora, gde je obavljao poslove prodekana za naučnoistraživački rad i držao nastavu iz Metodologije NIR-a i još nekoliko predmeta. Autor je većeg broja naučnih radova i monografija a za knjigu pod nazivom: „Zaštita poverljivih inovacija”, mu je od strane SANU i Saveza pronalazača Beograda  dodeljena zlatna medalja „Tesla-Pupin” za najuspešniju knjigu u 2010. godini koja populariše inovacije i inovatore, za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu i poseban doprinos razvoju pronalazaštva. Položio je stručni ispit za patentnog inženjera u Zavodu za intelektualnu svojinu RS. Kao fizičko lice upisan je u Registar inovacione delatnosti u Ministarstvu prosvete, nauke I tehnološkog razvoja. Član je međunarodnog tima pronalazača, sa kojima je patentirao preko  petnaest pronalazaka. Na Univerzitetu Edukons 2019. godine, izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment i projektni menadžment.

e-mail adresa: obrad.cabarkapa@pmc.edu.rs