Prof. dr Obrad Čabarkapa

VANREDNI PROFESOR

Dr Obrad Čabarkapa diplomirao je na Vojnotehničkoj akademiji u Zagrebu a magistrirao na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu iz oblasti Vojnotehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane, odbranio je decembra 2008. godine na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu. Radio je na poslovima naučnoistraživačke i inventivne delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, gde je obavljao i dužnost načelnika Odeljenja za naučnu delatnost. Od 2015. do 2017. godine je radio u Inovacionom Centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. U isto vreme je bio angažovan na poslovima Prodekana za naučnoistraživački rad i realizaciji nastave iz Metodologije NIR-a, Menadžmenta malog biznisa i Menadžmenta malih i srednjih preduzeća, na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, gde je 2014. godine biran u zvanje vanrednog profesora.

Autor je ili koautor više udžbenika kao i većeg broja naučnih radova objavljenih u nacionalnim časopisima i izloženih na nacionalnim i međunarodnim simpozijumima. Za knjigu pod nazivom: Zaštita poverljivih inovacija, od strane SANU i Saveza pronalazača Beograda, mu je dodeljena zlatna medalja „Tesla-Pupin” za najuspešniju knjigu u 2010. godini koja populariše inovacije i inovatore, za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu i poseban doprinos razvoju pronalazaštva. Položio je stručni ispit za patentnog inženjera u Zavodu za intelektualnu svojinu RS. Kao fizičko lice upisan je u Registar inovacione delatnosti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Član je međunarodnog tima pronalazača, sa kojima je patentirao preko petnaest pronalazaka. Na Univerzitetu Edukons 2019. godine, izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment i projektni menadžment.

Prof. dr Obrad Čabarkapa – karton nastavnika i referenceIzvestaj – izbor u zvanje

e-mail adresa: obrad.cabarkapa@pmc.edu.rs