Kako pokrenuti svoj biznis i postati preduzetnik

U narednom serijalu na našem blogu, govorićemo o preduzetništvu, vođenju i pokretanju sopstvenog biznisa. Kroz nekoliko tekstova objasnićemo, kako se ulazi u preduzetnički posao i na koje sve izazove ćete naići.

Preduzetništvo – Prvi deo

Svaki način ulaska u preduzetnički posao je specifičan po karakterističnim određenjima, koja se tiču ličnosti preduzetnika, posla koji žele da obavljaju, a svakako i njihovih planova i mogućnosti da se sa opredeljenim poslom uopšte uspešno bave. Neki preduzetnici-početnici “ počinju od nule”, dok drugi u pokretanju preduzetničkog posla imaju dobru programsku, finansijsku i drugu “zaleđinu” koju su im stvorili njihovi roditelji ili drugi bliski rođaci. Večito je pitanje – kako pokrenuti svoj biznis? U literaturi se obično ističu tri bazična načina za pokretanje sopstvenog preduzetničkog biznisa i to su:

– osnivanje i pokretanje sasvim novog biznisa

– kupovina već postojeće preduzetničke firme

– ostali modeli ulaska u preduzetnički posao, koji inače mogu biti veoma različiti

 

POKRETANJE NOVOG BIZNISA

Formiranje ideje biznisa

Pokretanje novog biznisa je, u svakom slučaju, veoma ozbiljan razvojni i preduzetnički poduhvat koji se takođe – mentalno i operativno, fazno ostvaruje. Sve počinje od formiranja ideje o novom biznisu, što u svakom konkretnom slučaju, za preduzetnika predstavlja mentalnu aktivnost od najvećeg značaja. Dobra poslovna ideja predstavlja ne samo dobar putokaz u kom pravcu, u praktičnom smislu, treba delati, već takođe predstavlja i snažan mentalni podsticaj, za preduzetnika i one oko njega, da sa punim elanom ispunjavaju zadatke i obavljaju poslove koje novi razvojni poduhvat uslovljava i nameće.

U principu veoma je dobro i razumno da potencijalni preduzetnik, odnosno preduzetnički tim, u opcionom smislu, ima više ideja koje sve, ili bar većinu njih, koje deluju obećavajuće, pažljivo racionalno i emocionalno analizira i sagleda, kako bi u konkretnom slučaju doneo optimalnu investicionu i uopšte razvojnu odluku.

Eksperti za preduzetnički menadžment ističu da sve raspoložive ideje o pokretanju preduzetničkog posla nisu nikada od podjednakog značaja niti su istog sadržinskog karaktera. Izvesne ideje čak mogu biti toksično namamljujće, i ako se neoprezno pristupi njihovoj realizaciji, mogu preduzetnika-početnika i njegov biznis da odvuku u propast. Drugim rečima selekcija opcionih poslovnih ideja i svakako i odbrana od loših ideja podjednako je u preduzetništvu važna, kao i prihvatanje dobrih ideja. Razmatrane ideje o novom biznisu treba pažljivo razmotriti i proceniti, kojom prilikom se raspoložive idejne opcije mogu testirati po navedenim osnovama:

PRVO: Svaku ideju, koja naoko deluje privlačno, treba proveriti u smislu: da li je nekad i negde u praksi ta ideja bila operacionalizovana i uspešno primenjena. Takođe i kakvi su rezultati te primene?

DRUGO: Kod ideje koja naoko deluje dobro i privlačno treba svakako proveriti da li se ta ideja može odnositi i na vrstu posla koji preduzetnik želi da pokrene, i u kome poslu se navedeni oseća profesionalno superiornim. Takođe i da li je razmatrana ideja primenljiva na tržištu na kome preduzetnik planira da plasira svoje proizvode i/ili usluge?

TREĆE: Treba nesumnjivo takođe proveriti da li bi implementacija razmatrane poslovne ideje došla u sukob sa nekim drugim poslom, koji preduzetnik već obavlja ili u sukob sa nekim zakonskim i moralnim normama koje su vladajuće u datom društvu ?

ČETVRTO: Uspešna realizacija svake nove poslovne ideje zahteva posedovanje određene kritične mase faktora uspeha. Treba proveriti da li preduzetnik odnosno preduzetnički tim može da obezbedi potrebnu masu i strukturu nužnih faktora uspeha – u finansijskom, organizacionom, lokacijskom, kadrovskom i drugom smislu.

Glavni problem kod razmatranja i usvajanja dobrih poslovnih ideje tiče se njihove realne sprovodljivosti. Preduzetnik, odnosno preduzetnički tim, koji se opredeljuje za ulazak u novi posao treba pažljivo da proceni, da li je sa njegovim raspoloživim realnim snagama i resursima, bilo koga tipa, sprovodljivo da se realizuje razmatrani privlačni biznis.

 

Tekst je preuzet iz knjige osnivača Fakulteta PMC, prof. Petra Jovanovića, „Menadžment“

Leave a comment