Ko je projektni menadžer

Uopšteno gledano projektni menadžer je čovek zadužen da projekat dovede do završetka. On ne radi na izvođenju projekta, već vodi računa da se projekat završi na najbolji način. On rukovodi ekipom ljudi, čiji je zadatak da koordinacijom učesnika i vođenjem poslova dovedu projekat do završetka.

Projektni menadžer je centralna figura projekta, osoba koja je zadužena i odgovorna za postizanje planiranih ciljeva projekta, znači za osiguranje da se efikasnim upravljanjem projekat realizuje sa planiranim resursima i troškovima, i u planiranom vremenu.

To je čovek koji neposredno rukovodi članovima projektnog tima. Njegov osnovni zadatak je koordinacija i usmeravanje aktivnosti velikog broja učesnika u realizaciji projekta i posebno u upravljanju realizacijom projekta, radi efikasnog završetka projekta. To je veoma kompleksno mesto koje podrazumeva veliki broj pojedinačnih zadataka.

Pre svega, projektni menadžer treba da radi na tome da se projekat završi, odnosno da se izvedu sve predviđene vrste radova i sve potrebne aktivnosti, da bi se projekat doveo do završetka. On treba da brine da se svi radovi i aktivnosti izvedu na najbolji način, u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima, kako bi se i celokupan posao završio na najefikasniji način.

Projektni menadžer treba da radi na povezivanju i koordinaciji svih učesnika u projektu. On treba da radi na povezivanju i rešavanju odnosa između investitora i izvođača, zatim između pojedinih izvođača i podizvođača, između članova projektnog tima i pojedinih izvođača i podizvođača, i na kraju između samih članova projektnog tima.

Projektni menadžer je zadužen da održava opšti cilj projekta, odnosno da povezuje pojedinačne ciljeve pojedinačnih učesnika u realizaciji projekta. On mora da radi na tome da različiti ciljevi i interesi pojedinačnih učesnika na ugroze opšti cilj projekta. Projektni menadžer treba da radi na održanju projektovane tehnologije i projektovanog kvaliteta, odnosno treba da radi na održanju projektovanog nivoa svih karakteristika projekta. Pri tome mora da obezbedi da pojedini izvođači i podizvođači ne idu ispod projektovanog nivoa radi smanjenja troškova, a takođe mora da obuzda zahteve investitora za poboljšanjem projektnih karakteristika, bez povećanja budžeta.

U upravljanju realizacijom projekta projektni menadžer ima nekoliko veoma značajnih uloga koje mora valjano da obavi kako bi se celokupan projekat završio na željeni način.

Za projektnog menadžera se sasvim opravdano kaže da ima centralnu poziciju u projektu, oko koje se nalaze ostali učesnici u projektu.

Projektni menadžer ima ulogu i mogućnost da povezuje i integriše napore članova projektnog tima i drugih učesnika na projektu u cilju efikasnog završetka projekta.

Projektni menadžer ima i veoma značajnu ulogu komunikatora u povezivanju svih učesnika u projektu. Pošto predstavlja središno komunikaciono mesto u projektu, on mora da pronađe način da prenese i distribuira različite informacije zainteresovanim učesnicima.

Obzirom da je jedan od osnovnih zadataka projektnog menadžera i vođenje projektnog tima, on ima i veoma značajnu ulogu vođe tima. On organizuje, usmerava i usklađuje rad članova projektnog tima, rešava probleme i konflikte, i daje zadatke i direktive, sve u cilju efikasnog završetka projekta.

Kao odgovorno lice zaduženo da se projekat efikasno dovede do kraja, projektni menadžer donosi veliki broj odluka u toku realizacije projekta. Odluke se odnose na sve aspekte realizacije projekta i vezane su za realizaciju pojedinih aktivnosti na projektu, obezbeđenje i trošenje resursa, trošenje finansijskih sredstava, koordinaciju i usmeravanje rada članova projektnog tima, izradu i distribuciju potrebnih izveštaja, itd.

Projektni menadžer mora da bude i kreator atmosfere među članovima projektnog tima i učesnicima na projektu, koja će da doprinese efikasnoj realizaciji projekta. On treba da vrši takvo vođenje i koordinaciju rada na projektu koja će da doprinese stvaranju atmosfere zainteresovanosti i podrške projektu.

Profesor dr Petar Jovanović

Leave a comment