Prof. dr Biljana Ilić

VANREDNI PROFESOR

Dr Biljana Ilić, rođena je u Zaječaru, Istočna Srbija. Diplomirala je na Višoj poslovnoj školi Univerziteta u Beogradu. Dalje školovanje  nastavila je na Fakultetu za menadžment Zaječar, Megatrend Univerziteta u Beogradu, na kome je završetkom Akademskih studija menadžmenta, stekla zvanje master – menadžera. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Strategijski pravci regionalnog ekonomskog i ekološkog razvoja turističkog potencijala Gamzigradske banje“ odbranila je takođe na Fakultetu za menadžment. U zvanju vanrednog profesora izabrana je 2021. godine, na predmetima Menadžment, Interkulturni menadžment, Istraživanje i razvoj, Preduzetništvo (Strukovne studije), Poslovno odlučivanje (master studije) i Upravljanje prirodnim resursima (Doktorske studije). Od 2023. godine radi na Fakultetu za Projektni i inovacioni menadžment “Petar Jovanović” u Beogradu, Educons Univerziteta, u zvanju vanrednog profesora, za naučnu oblast Menadžment i projektni menadžment. Oblasti interesovanja, kao i naučne kompetencije dr Biljane Ilić, vezane su za Održivi razvoj, Upravljanje ljudskim resursima i Upravljanje prirodnim resursima. Prof. dr Biljana Ilić je autor i koautor više od stotinu naučno-stručnih radova, objavljenih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima, kao i poglavlja u inostranim kjnigama – u saradnji sa profesorima iz zemlje i inostranstva. Angažovana je i kao recenzent od strane mnogobrojnih međunarodnih, visokorangiranih časopisa (Sustainability, WSEAS, Academia letters, Journal of education, society and behavioural science, Tourism and hospitality, Uttar Pradesh journal of zoology, …). Uvrštena je u Redakcioni savetodavni odbor (Editorial advisory board), upravo publikovane knjige “Leadership and Governance for Sustainability”, autora prof. dr Baporikar, N. Učestvovala je u projektu Švajcarske vlade Swiss-Pro – Gender Equality, aktivno se zalažući za rodnu ravnopravnost i položaj žena u savremenom društvu.

Istaknute reference dr Biljane Ilić, nalaze se u Web of Science bazi istraživača, ID: ABA-7870-2021, u ORCID bazi – link: https://orcid.org/0000-0001-6137-8478, Googlscholar bazi, kao i na Researchgate-u.

Prof. dr Biljana Ilić – karton profesora i reference

e-mail adresa: biljana.ilic@pmc.edu.rs