Prof. dr Mitar Kovač
PROFESOR

Završio je Vojnu akademiju u Beogradu kao i poslediplomske studije Vojnih nauka. Doktorirao je 1998.godine. Deset godina je radio na istraživačkim zadacima u u Institu za strategijska istraživanja, Ministarstva odbrane. Objavio je više naučnih radova, knjiga, studija, monografija, idejnih skica i članaka. Najmlađi je dobitnik nagrade Vojnog dela. Dobitnik je prestižnog priznanja Zlatne plakete vojvoda Živojin Mišić, za rezultate postignute u naučnoistraživačkom radu za 2002. godinu. Autor je i koautor više studija, monografija, knjiga i naučnih članaka. Od 2004. do 2010. godine obavljao je dužosti načelnika Uprave za strategijsko planiranje, u Ministarstvu odbrane, a od 2010. do 2014. godine dužnost načelnika Uprave za planiranje i razvoj u Generalštabu VS. U zvanje naučni savetnik izabran je 2004.godine a u zvanje redovni profesor izabran je 2006.godine na Katedri strategije i Katedri menadžmenta u Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane.
Vreme konsultacija: petak 13:30 – 14:30

Prof. dr Mitar Kovač – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: mitar.kovac@pmc.edu.rs