Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno
Projektni Menadžment
Projektni menadžment - Upravljanje projektima. Sve oko Vas, sve je projekat i svi traže projektne menadžere.

Projektni menadžment ili Upravljanje projektima je moderan koncept kojim se, uz pomoć kombinovanja metoda organizacije, planiranja i kontrole, vrši usklađivanje svih resursa da bi se određeni projekat realizovao na efikasan način. Rezultat primene ovog koncepta predstavlja ispunjenje postavljenih ciljeva, odnosno uspešan završetak projekta u planiranom vremenu i sa predviđenim troškovima i kvalitetom. Na ovom smeru, možete naučiti sve detalje o upravljanju projektima, kroz teoriju i praksu.

9 razloga za upis

Postaćete spremni za obavljanje poslova iz različitih oblasti (finansije, prodaja, organizacija, marketing…)

Moći ćete da na jednostavan način upravljate malim, velikim, kratkim i dugim projektima

Obučićemo Vas da organizujete bilo koju vrstu događaja ili projekta (manifestacije, tribine, predavanja, sajmovi..)

Razvićete izuzetne veštine upravljanja timom i fazama razvoja tima

Moći ćete se zaposliti u svim državnim i vladinim organizacijama

Otvarate sebi mogućnost nastavka školovanja – master i doktorske studije

Dobijate znanja za profesiju budućnosti

Studenti će naučiti da upravljaju vremenom

Steći ćete veštine upravljanja ljudima

Kome je namenjen?

Ovaj smer je namenjen svima onima koji žele da se kvalitetno obrazuju iz oblasti upravljanja projektima a i menadžmenta, finansije i organizacije u celini. Cilj smera je da kreira jaku bazu znanja kod studenata i pruži veliku količinu informacija koja bi im omogućila širok spektar potencijalnih poslova na kojima je moguće raditi. Poput kolega sa FON-a, na našem fakultetu pokušavamo da pripremimo studente za velike i različite izazove koji ih čekaju u poslovnom životu

Projektni menadžer (ili Menadžer za upravljanje projektima) ima odgovornost planiranja i izvođenja raznih projekata, poput poslova iz razvoja softvera, građevinske industrije, arhitekture, dizajna, produkcije i ostalih. To je osoba koja raspoređuje resurse, odredjuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom projekta, analizira rizike, delegira zadatke.. Glavna dužnost projektnog menadžera je da osigura uspeh projekta. Ovo se postiže kroz niz metoda koje ćete naučiti, a dobar projektni menadžer mora dobro kombinovati različite veštine i znanja – i pre svega odlično komunicirati.

Zaposlenje

Nakon završenog smera, možete raditi na pozicijama:

 • Projektni menadžer
 • Menadžer procesa
 • Menadžer proizvoda
 • Menadžer proizvodnje
 • Marketing menadžer
 • Account menadžer
 • Menadžer prodaje
 • COO
 • CEO

Predmeti:

 

NASTAVNI PLAN OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA – PROJEKTNI MENADŽMENT

I GODINA – 60 ESPB
I Semestar

 • Menadžment
 • Osnove ekonomije
 • Informatika 1
 • Engleski jezik 1

II Semestar

 • Teorija upravljanja projektima
 • Matematika
 • Informatika 2
 • Engleski jezik 2

 

II GODINA – 60 ESPB
III Semestar

 • Strategijski menadžment
 • Alati za upravljanje projektima
 • Teorija organizacije
 • Osnove finansija

IV Semestar

 • Osnove marketinga
 • Softverski paketi za upravljanje projektima
 • Upravljanje ljudskim resursima – Izborni
 • Upravljanje promenama u projektu – Izborni
 • Upravljanje rizikom projekta – Izborni
 • Upravljanje komunikacijama u projektu – Izborni
  (Studenti biraju 2 od 4 izborna predmeta)

 

III GODINA – 60 ESPB
V Semestar 

 • Upravljanje investicionim projektima
 • Projektni menadžer i timski rad
 • Projektna organizacija – Izborni
 • Izrada biznis plana – Izborni
 • Preduzetništvo – Izborni
 • Program menadžment – Izborni
  (Studenti biraju 2 od 4 izborna predmeta)
 • Stručna praksa

VI Semestar

 • Projektni portfolio menadžment
 • Upravljanje informatičkim projektima
 • Predmet završnog rada
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru – Izborni
 • Upravljanje projektima uvođenja informacionih sistema – Izborni
  (Studenti biraju 1 od 2 izborna predmeta)
  Završni rad

Pokrivenost nastave 2023/24. godina

Osnovne studije Projektni menadžment – knjiga predmeta

 

KRATAK OPIS SVIH PREDMETA

Nastava na ovom predmetu ima za cilj da studente osposobi za razumevanje i upotrebu sintakse i gramatike engleskog jezika. Studenti će ovladati stručnom terminologijom koja se odnosi na menadžment i projektni menadžment, tako da mogu da razgovaraju o svakodnevnim i profesionalnim temama i realizuju stručne prezentacije na engleskom jeziku.

Nastava na naprednom kursu engleskog jezika akcenat stavlja na pisanu komunikaciju i rešavanje studija slučaja iz različitih oblasti poslovanja. Studenti se takođe osposobljavaju i za razumevanje stučnih tekstova i tumačenje dijagrama i šema.

Studenti na ovom predmetu ovladavaju osnovnom informatičkom pismenošću, primenom računara u stuci kao i upotrebom Interneta u poslovne svrhe. Praktična nastava obuhvata rad sa programima za obradu teksta, programom za rad sa tabelama kao i programom za izradu prezentacija.

Na ovom predmetu studenti stiču znanja o upotrebi informacionih tehnologija u struci, elektronskom poslovanju i značaju i zaštiti podataka o poslovanju. Praktična nastava obuhvata rad sa programima za obradu teksta, programom za rad sa tabelama, rad sa programom za izradu prezentacija, kao i elektronsko poslovanje i programe za zaštitu podataka.

Studenti stiču znanja o osnovama opšte i finansijske matematike, koje imaju svoju primenu u menadžmentu. Cilj je ovladati matematičkim metodama i njihovom primenom. Praktična nastava podrazumeva rešavanje zadataka iz oblasti algebre, skupova, funkcija, nizova, procentnog računa..

Studenti na ovom predmetu uče teorijske osnove menadžmenta. Cilj je da razumeju metode i tehnike menadžmenta, njegove podprocese, upoznaju menadžerske veštine i osposobe se da rešavaju upravljačke probleme. Praktična nastava podrazumeva identifikovanje i rešavanje upravljačkih problema u konkretnim organizacijama i obuhvata sve podprocese menadžmenta.

Svrha ovog predmeta je da studenti steknu znanja o oblastima makro i mikro ekonomije, neophodnim za razumevanje funkcionisanja savremenih preduzeća i tržišta. Studenti će naučiti karakteristike privrednog sistema, privrednih subjekata, načine funkcionisanja tržišta, kao i pokazatelje efikasnosti preduzeća.

Na ovom predmetu izučavaju se osnovni principi vezani za upravljanje projektima. Studenti će naučiti kako se projekti planiraju, realizuju i kontrolišu. Pored toga, upoznaju se sa različitim tipovima projektata i načinima na koje se upravlja određenim segmentima projekta kao što su vreme, resursi, kvalitet.

Svrha predmeta je ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama, koje se koriste u upravljanju projektima. Oblasti koje su obuhvaćene nastavom: Metode koje se koriste za ocenu i selekciju projekata, metode i tehnike za planiranje, praćenje, kontrolu i evaluaciju projekta. Praktična nastava realizuje se kroz rešavanje zadataka vezanih za stukturne dijagrame, mrežno planiranje, gantogram, metodu ostvarene vrednosti, prioritetnu metodu..

Studenti uče osnove finansijskog menadžmenta kroz savladavanje metoda i tehnika finansijskog planiranja, analize, upravljanja novčanim tokovima, finansijskog upravljanja i odlučivanja. Kroz praktičnu nastavu, odnosno primere i zadatke studenti se upoznaju sa finansijskom analizom, upravljanjem prihodima i troškovima, planiranju finansijskih aktivnosti, računovodstvu..

Predmet objedinjuje osnovne principe i metode savremenog marketinga. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa principima koji vladaju na savremenim tržištima kako bi mogli da planiraju i upravljaju marketinškim aktivnostima. Studenti na nastavi uče kako da analiziraju tržište, okruženje, uoče ponašanje potrošača, a takođe i kako da sami naprave marketing plan određene kompanije.

Studenti su u obavezi da realizuju stručnu praksu u trajanju od mesec dana. Cilj prakse je kako primena naučenog, tako i upoznavanje sa celokupnom organizacijom u kojoj će obaviti praksu. Poseban akcenat stavlja se na upoznavanje studenta sa načinom na koji se upravlja projektima u izabranoj organizaciji.

Svrha predmeta je upoznavanje sa postojećim softverskim paketima koji služe menadžerima projekta da njime upravljaju. Poseban naglasak je na praktičnoj nastavi koja uključuje ovladavanje softverskim paketom Microsoft Project Professional. Studenti kroz rad u ovom programu uče kako da samostalno planiraju, prate i kontrolišu projekat i na taj način simuliraju realizaciju određenog projekta.

Studenti na nastavi iz ovog predmeta uče kako da definišu i upravljaju strategijama organizacije. Cilj je da se upoznaju sa svim metodama i principima strategijskog upravljanja, kao što su strategijska analiza, analiza preduzeća i okruženja, predviđanje budućnosti, izbor strategije, praćenje strategije.

Na predmetu se obrađuju osnovni principi koji se vezuju za savremene organizacije. Studenti uče koji sve tipovi preduzeća postoje, na koje načine mogu biti organizovane njihove celine, tj. funkcije, kao i kako se može organizovati proces rada u preduzećima različitih vrsta.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa najnovijim metodama za upravljanje ljudskim resursima u različitim tipovima organizacija. U okviru praktične nastave, na primerima iz prakse uspešnih kompanija, studenti uče kako se vrši planiranje i selekcija kadrova, kako se ljudi motiviču, obučavaju i nagrađuju kao i kako funkcioniše timski rad.

Nastava obuhvata upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama ove savremene menadžment discipline. Studenti uče kako se identifikuju osnovne promene u organizaciji, kako se one analiziraju i klasifikuju, kako se upravlja procesom uvođenja promena i kako se rešava otpor prema promenama i inovacijama u organizaciji ili na projektu.

Svrha predmeta je da studente upozna sa time šta su rizici na projektu kao i kako se identifikuju i kako se izbegavaju, neutrališu i sl. Na primerima projekata iz prakse studenti uče kako da na konkretnom projektu identifikuju sve potencijalne rizike, kako da ih kvantifikuju i naprave plan upravljanja rizikom.

Svrha ovog predmeta je da studenti ovladaju metodologijom izrade biznis plana, koju u potpunosti mogu da primenjuju u budućem radu. Pored razumevanja svrhe i potrebe za izradom ovakvog plana, studenti se u potpunosti osposobljavaju za izradu svih njegovih segmenata – Operativni, marketing i finansijski plan.

Predmet ima za cilj da upozna studente sa pojmovima koji se vezuju za preduzetništvo i upravljanje malim biznisom. Studenti uče o tome šta je sve potrebno da bi se osnovala firma, koje su metode za upravljanje firmom kao i koji su sve rizici i problemi na koje se nailazi prilikom vođenja malog biznisa.

Studenti se uvode u oblast program menadžmenta, odnosno teorijska i praktična znanja o upravljanju više projektata istovremeno. Cilj je da studenti razumeju šta je program, kako se njime upravlja, ko učestvuje u njegovom upravljanju i koje su veštine i zaduženja program menadžera.

Predmet obuhvata oblast projektne organizacije različitih tipova projekata i programa. Cilj je upoznati studente sa svim tipovima projektnih organizacija koje se pojavljuju u savremenim projektima (matrična, projektna..) kao i koje su njihove prednosti i nedostaci i koje od tih organizacionih formi su najadekvatnije za različite tipove projekata.

Nastava na ovom predmetu obuhvata predavanja i vežbe na temu timskog rada, odabira i vođenja projektnog tima i odabira projektnog menadžera. Studenti će naučiti kako da za svoj budući projekat odaberu adekvatne članove tima, kako da upravljaju njihovim radom, kako da ih motivišu, nagrađuju, rešavaju eventualne sukobe, a takođe i naučiti sa kakvim se sve vrstama timova mogu susresti u praksi.

Studenti na nastavi uče šta je to projektni portfolio neke organizacije i kako je on povezan sa njenom strategijom. Pored toga, upoznaće se sa načinima na koje se vrši selekcija projekata za projektni portfolio i kako se upravlja projektnim portfolijom, ko je za to zadužen i šta sve treba da budu kompetencije jednog portfolio menadžera.

Na nastavi iz ovog predmeta studenti stiču znanja o metodama i tehnikama upravljanja IT projektima. Najpre se upoznaju sa specifičnostima IT projekata kako bi razumeli potrebu da se ovim projektima upravlja na specifičan način. Kroz praktične primere prikazuju se uloge projektnog menadžera i projektnog tima u realizaciji IT projekata, kao i kako se njima upravlja i koji su to rizici u upravljanju ovakvim projektima.

Kroz nastavu na ovom predmetu studenti uče šta je to investicioni projekat, kako da ocene da li je opravdano krenuti u realizaciju nekog investicionog projekta i kako se takvim projektima upravlja. Ključne oblasti na ovom predmetu su studija opravdanosti, ocena investicionih projekata, cost-benefit analiza, finansiranje investicionih projekata, UNIDO metodologija i metodologija Svetske banke.

Svrha nastave u okviru ovog predmeta je sticanje svih neophodnih znanja o tome kako se komunicira na nekom projektu, ko su učesnici u komunikaciji odnosno kome su potrebne informacije o projektu, ko te informacije distribuira i na koji način, kao i zašto je važno da se komunikacija na projektu planira i generalno, da se njome upravlja.

Kroz studije slučaja i teorijsku nastavu studenti na ovom predmetu uče o metodologiji koja se primenjuje u upravljanju projektima u javnom sektoru. Naglasak je na savremenim metodologijama, odabiru i ulogama projektnog menadžera i projektnog tima, ali i rizicima koji se javljaju kod projekata javnog sektora.