Informacione tehnologije
Novi, akreditovani smer na našem Fakultetu - Informacione tehnologije, omogućava studentima da ovladaju veštinama programiranja. Kroz semestre će moći da saznaju sve detalje o najmodernijim tehnologijama u svetu i kako ih primeniti u praksi.

Smer Informacione tehnologijr je kreiran sa ciljem da, u svetlu našeg vremena i sve veće ekspanzije tehnologije i njenog napretka, mlade ljude usmeri na programiranje i kreiranje/održavanje informacionih sistema. Svaka kompanija manjeg ili većeg obima mora imati IT sektor. Kod nekih je to srž poslovanja, a kod nekih neophodni servis. I ne samo kompanije – osnovne delatnosti se više ne mogu zamisliti bez programa koji ih pomažu ili održavaju. Informacioni sistemi su prisutni i u zubarskim ordinacijama, naftnim kompanijama i u svim finansijskim centrima. Sve što nas okružuje – zahteva programiranje i softver. Ono što je sigurno – radna mesta u IT sektoru rastu, i sa svakim danom se otvaraju nove mogućnosti.

Do 2020 će u ovoj industriji biti preko 80.000 radnih mesta u Srbiji a preko 500.000 u Evropi.

Svake godine fakulteti obuče 6x manji broj studenata IT od potrebnog. Pre desetak godina, mobilne aplikacije su bile tek u blagom početku, sada zauzimaju ogroman deo tržišta i donose milijarde evra. Tržište mobilnih i PC igara raste iz godine u godinu i traži programere koji će ih praviti. Svedoci smo razvoja i kriptovaluta i potrebe posebnih programera koji će se baviti ovim tehnologijama. Zbog svih ovih činjenica, IT smer može biti najbolji izbor za Vas.

9 razloga za upis

Obučavaju se za profesiju budućnosti

Mogu se lako zaposliti u inostranstvu

Programeri su jedna od najplaćenijih profesija

Moći će da nauče kako da započnu svoj biznis kao IT preduzetnici

Moći će da rade u bilo kojoj vladinoj ustanovi, u IT sektoru

Imaće slobodu da naprave softver koji god požele

Otvaraju sebi vrata za zaposlenje u svim kompanijama i svim industrijama – programeri su potrebni svima

Na našem fakultetu će moći da iskombinuju znanje iz programiranja kao i znanje iz upravljanja projektima

U budućnosti će moći da se dodatno obuče za bilo koju novu tehnologiju ili programski jezik koji se pojavi u vremenu koji dolazi.

Kome je namenjen?

Ovaj smer je namenjen svim studentima koji žele da se bave informacionim tehnologijama – kao programeri, administratori baza, stručnjaci za bezbednost sistema, itd. Na smeru se prolazi kroz osnove programiranja, uči se o softverskom inženjerstvu, mobilnim aplikacijama, web programiranju i sl. Na našem fakultetu ćete moći da naučite i o upravljanju timovima programera, vođenju softverskih projekata i svim veštinama koje će vam biti potrebne ako želite da napravite i svoju IT kompaniju.

Programeri su trenutno najtraženija profesija, u zemlji, a i u inostranstvu. U našoj zemlji se procenjuje da u ovom trenutku fali oko 50 000 programera dok je u Evropskoj Uniji taj broj još veći. Prema istraživanjima, prosečna plata za ovu profesiju u Srbiji je 1412 EUR.

Zaposlenje

Nakon završenog IT smera, možete raditi na pozicijama:

  • Developer
  • Software engineer
  • Software architect
  • Chief Technology Officer
  • Database Administrator
  • Security officer
  • Data engineer
Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno

Predmeti:

 

I GODINA

I Semestar

• Matematika za informatičare
• Osnove programiranja
• Engleski za informatičare
• Osnove menadžmenta

 

II Semestar

• Verovatnoća
• Statistika
• Upravljanje projektima
• Elektronsko poslovanje
• Uvod u infromacione tehnologije

 

II GODINA

III Semestar

• Diskretna matematika
• Baze podataka
• Objektno programiranje
• Operativni i informacioni sistemi

 

IV Semestar

• Preduzetništvo u IT
• Alati poslovne produktivnosti i veštačka inteligencija
• Osnove finansija – Izborni predmet 1
• Uloge u projektnom okruženju – Izborni predmet 1
• Digitalne komunikacije- Izborni predmet 2
• Inovacije u preduzetništvu – Izborni predmet 2
• Internet i marketing – Izborni predmet 3
• Softverski alati za upravljanje projektima – Izborni predemet 3
(Studenti biraju tri izborna predmeta)

III GODINA

V Semestar

• Mobilne aplikacije
• Agilno upravljanje IT projektima
• Internet programiranje i tehnologije
• Programski jezici – Izborni predmet 4
• Projektovanje softvera – Izborni predmet 4
• Stručna praksa

 

VI semestar

• Implementacija informacionih sistema u poslovanju
• Kvalitet softvera i testiranje
• Predmet završnog rada
• IOT – Izborni predmet 5
• Uvod u robotiku – Izborni predmet 5
• Upravljanje digitalnom transformacijom
• Završni rad

Pokrivenost nastave 2023/24. godina

Informacione tehnnologije – knjiga predmeta

KRATAK OPIS SVIH PREDMETA

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim znanjima o funkcionisanju i organizovanju poslovnih sistema, kao i da savladaju metode koje se koriste prilikom organizovanja i upravljanja ovakvim sistemima. Na ovom predmetu studenti će naučiti kako izgledaju poslovni sistemi, kako ovakvi sistemi mogu biti organizovani i kako se njima može upravljati. Pored teorijskih osnova vezanih za poslovne sisteme, nastava na ovom predmetu obuhvata analizu organizovanja poslovnih sistema na primerima iz prakse savremenih kompanija.

U okviru ovog predmeta studenti stiču znanja o osnovnim konceptima vezanim za baze podataka. Cilj predmeta je upoznavanje sa relacionim bazama podataka, projektovanjem i modeliranjem baza podataka, kao i jezicima za manipulaciju ovakvim bazama (SQL). Sva teorijska znanja se primenjuju na praktičnim primerima kroz rešavanje zadataka, projektovanje baza podataka i korišćenje SQL jezika.

Na ovom predmetu studenti stiču znanja iz matematičke logike, kombinatorike, kriptografije, verovatnoće. Cilj predmeta je osposobiti studente da primenjuju matematičku logiku koja je ključ znanja i veoma važna osnova za dalje učenje i napredovanje. Student će biti sposoban da rešava probleme sa brojevima, razume i primenjuje matematičke teoreme, rešava zadatke koji ilustruju teorijska znanja.

Cilj ovog predmeta je da studenti nauče algoritamski način rešavanja problema. Znanja koja se stiču vezuju se za algoritme sa brojevima, stringovima kao i algoritme sa grafovima. Takođe su, ovim predmetom obuhvaćene i metode dinamičkog programiranja pri rešavanju problema.

Na nastavi iz ovog predmeta studenti se upoznaju sa načinom na koji Internet funkcioniše. Cilj je naučiti kako se šalju informacije preko WEB-a, upoznati se sa programiranjem kako na klijentskoj tako i na serverskoj strani WEB aplikacija. Praktična nastava obuhvata kreiranje WEB stranice, klijentsko programiranje u JavaScript-u kao i serversko programiranje u PHP jeziku.

Zbog velikog značaja za upoznavanje studenata sa realnim poslovnim sistemima i generalno značaja primene teorijskog znanja u praksi, studenti na našem fakultetu su u obavezi da obave praksu u izabranoj organizaciji u trajanju od mesec dana. Tokom prakse, studenti se upoznaju sa celokupnom organizacijom, njenim načinom organizovanja i funkcionisanjem, a poseban akcenat se stavlja na upoznavanje studenta sa razvojem softvera i informacionim sistemom organizacije.

Studenti na nastavi iz ovog predmeta treba da savladaju osnovne pojmove iz matematičke logike, teorije skupova, linearne algebre, diferencijalnog i integralnog računa. Cilj je osposobiti studente da na pravi način razumeju ostale stručne oblasti u kojima se pominju i koriste navedene oblasti matematike, a pre svega steknu osnovno znanje koje im je neophodno za slušanje i savladavanje predmeta Diskretna matematika.

Glavni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa metodologijama za razvoj softvera, ali i sticanje znanja iz oblasti upravljanja softverskim projektima. Studenti će savladati prednosti i nedostatke standardnih metoda za razvoj softvera i upoznati se sa agilnim metodama razvoja softvera. Na samom kraju, biće osposobljeni da upravljaju jednostavnim projektom za razvoj softvera.

Studenti se na ovom predmetu upoznaju sa mobilnim tehnologijama. Oblasti koje će savladati su: Arhitektura mobilnih platformi, dizajn interfejsa za mobilne aplikacije, upravljanje podacima na mobilnim aplikacijama kao i integracija WEB i mobilnih aplikacija. Ishod predmeta je razumevanje biznis potrebe za aplikacijom i zahteva koje treba da ispuni aplikacija, ali i sposobnost studenata da kreiraju mobilnu aplikaciju korišćenjem mobilnih platformi (Android).

Svrha ovog predmeta je upoznavanje sa osnovama objektnog programiranja. Studenti će kroz nastavu naučiti da kreiraju objektno orijentisani program u Java i/ili C# programskom jeziku, upoznaće se sa mogućnostima i ograničenjima pomenutih programskih jezika, rešavati problemske zadatke u navedenim jezicima i naučiće da testiraju i debaguju programe.

Osnovni cilj predmeta je sticanje praktičnog i teorijskog znanja o operativnim sistemima. Studenti će naučiti teorijske osnove koje su vezane za operativne sisteme, upravljanje centralnom i eksternom memorijom, upravljanje perifenim uređajima. Praktični aspekt predmeta sadrži analizu Windows i Unix operativnih sistema kao i programiranje ekstenzija za operativne sisteme i programiranje drajvera za periferne uređaje.

Predmet se bavi matematičkom osnovom kompjuterskih nauka. Studenti će se upoznati sa formalnim jezikom, algoritamski rešivim i algoritamski nerešivim problemima, Tjuringovom mašinom. Praktična nastava podrazumeva zadatke koji oslikavaju teorijska znanja.

Studenti na ovom predmetu stiču znanja o programskim jezicima, integrisanim projektnim okruženjima, razvoju i testiranju programskih modula, ali i znanja o timskom radu na razvoju softvera. Praktična nastava obuhvata: Rad sa programskim jezicima (C/C++, C#, Java), rad u integrisanim programskim okruženjima (Eclipse, VisualStudio), testiranje i debagovanje programa, timski rad na složenim programskim zadacima.

Studenti se na ovom predmetu najpre upoznaju sa preduzetništvom u IT-u, a zatim osposobljavaju da stečena znanja i primene kroz izradu biznis plana. Cilj je da studenti ovladaju procesom osnivanja i upravljanja preduzećem, uvide sve zakonske okvire potrebne za osnivanje, identifikuju probleme i rizike, upoznaju najnovije pristupe u upravljanju malim i srednjim preduzećima.

Studenti se kroz nastavu na ovom predmetu upoznaju sa timskim radom i vođenjem projektnog tima. Kako kroz teorijsku nastavu, tako i kroz primere iz prakse, studenti će naučiti principe odabira i upravljanja projektnim timom, kao i sve karakteristike savremenih projektnih timova. Cilj je ovladati načinima na koje se vrši odabir projektog menadžera, projektnog tima, kako se motivišu članovi tima i povećava timski učinak.

Na ovom predmetu stiču se znanja o aktuelnim modelima za projektovanje informacionih sistema. Teorijskom nastavom su obuhvaćeni: Planiranje razvoja IS, analiza i definisanje zahteva IS, projektovanje sturkture i dinamike sistema, logičko projektovanje baze podataka. Praktična nastava uključuje rad sa CASE alatima i modelima za projektovanje IS.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa konceptom poslovnih informacionih sistema, njihovom strateškom ulogom, metodologijama razvoja, načinom upravljanja i bezbednošću. Praktična nastava obuhvata analizu softverskih rešenja za poslovne informacione sisteme, kao i rad sa TeamPlaner softverom za projektno upravljanje poslovanjem.

Svrha nastave je da studenti nauče kako se upravlja projektima pomoću softverskih paketa. Obrađuju se softverski paketi: MS Project, MS Project Server i Primavera. Kroz navedena softverska rešenja studenti uče da samostalno upravljaju vremenom, troškovima i resursima na projektu, koji samostalno detaljno planiraju i simuliraju njegovu realizaciju.

Studenti tokom nastave na ovom predmetu timski rade na razvoju složenog softverskog sistema. Teorijske osnove obuhvataju softverske procese, inženjering softverskih zahteva, programiranje, testiranje i implementaciju softverskih sistema, kao i evaluaciju i bezbednost softverskih sistema.

Studenti se u toku nastave na ovom predmetu upoznaju sa savremenim znanjima iz oblasti informacionih sistema. Cilj predmeta je ovladavanje svim neophodnim znanjima o funkcionisanju informacionih sistema, kako kroz teorijsku nastavu tako i praktičan rad na primerima u SQL-u i rad sa relacionim bazama podataka u Access-u.

Studenti stiču savremena znanja o metodama i tehnikama upravljanja projektima u IT-u. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa specifičnostima IT projekata, SCRUM metodologijom za upravljanje projektima, kao i praktičnim primerima upravljanja IT projektima.

Svrha predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima u oblasti upravljanja informacionim sistemima. Oblasti koje su obuhvaćene nastavom odnose se na upravljanje informacionim sistemom organizacije, razmevanje značaja i upotrebe informacionih sistema za svakodnevno poslovanje savremenih organizacija.

Cilj predmeta je sticanje znanja o savremenim pristupima upravljanja projektima informacionih sistema. Teorijska znanja studenti imaju priliku da primene kroz analizu specifičnosti projekata u IT i analizu praktičnih primera vezanih za upravljanje projektima uvođenja IS.

Kroz nastavu na ovom predmetu studenti uče o rizicima koji se vezuju za softverske projekte, kakav uticaj oni mogu imati na ciljeve projekta i koliko je verovatno da će doći do različitih oblika rizičnih situacija u toku projekta. Cilj predmeta je da studenti savladaju metode pomoću kojih se upravlja rizicima na softverskim projektima.

Studenti na ovom predmetu stiču znanja o bezbednosti informacija, metodama i tehnikama kriptografije, bezbednosnim propustima prilikom razvoja softvera, kontroli bezbednosti informacija odnosno zaštiti informacija od sajber napada. Praktična nastava obuhvata primenu kripto zaštite pri prenosu podataka, kao i detekciju i otklanjanje neželjenih softverskih upada.

Znanje koje studenti stiču tokom nastave iz ovog predmeta odnosi se na proces upravljanja projektom razvoja softvera. Studenti se upoznaju sa metodama planiranja ovakvih projekata kao i metodama za praćenje njihove realizacije, upravljanjem konfiguracijom softvera i upravljanjem kvalitetom.

Na nastavi iz ovog predmeta studenti stiču znanja o hardverskim i softverskim komponentama informacionih tehnologija, principima funkcionisanja Interneta i značaju koji IT imaju u svakodnevnom zivotu. Praktični deo nastave odnosi se na eksperimentalni rad sa IT komponentama, operativnim sistemima i Internetom.

Ovaj predmet osposobljava studente da donose odluke bazirane na dobrom razumevanju verovatnoće i statistike, odnosno da analiziraju podatke iz različitih izvora i donesu adekvatne zaključke o istim.Teorijski deo nastave se odnosi na osnovne principe statistike i verovatnoće. Praktični deo nastave podrazumeva rešavanje zadataka i primera koji ilustruju realne primere iz prakse, a rešavaju se metodama statistike i verovatnoće.