Edukacija i sertifikacija projektnih menadžera

Brzo širenje primene projektnog menadžmenta i povećana tražnja za projektnim menadžerima i znanjima iz projektnog menadžmenta, inicirali su razvoj i širenje različitih oblika edukacije u oblasti projektnog menadžmenta. Postoji veliki broj organizacija i institucija u svetu koje se bave različitim oblicima obrazovanja iz oblasti projektnog menadžmenta. Preovladavaju kraći kursevi i treninzi, ali takođe postoje i osnovne, poslediplomske i doktorske studije iz ove oblasti.

U Evropi se edukacijom i obukom iz projektnog menadžmenta mahom bave nacionalne asocijacije za upravljanje projektima, a takođe i veći broj visokoškolskih, konsultantskih i sličnih organizacija, koji se na različite načine bave pojektnim menadžmentom. Ove organizacije i institucije organizuju višednevne kurseve i treninge iz pojedinih specijalizovanih oblasti projektnog menadžmenta, a takođe i određene radionice i konferencije.

U SAD obrazovanjem i obukom iz projektnog menadžmenta se profesionalno bavi njihovo udruženje PMI (Project Management Institute), a takođe i veliki broj visokoškolskih, konsultantskih i sličnih organizacija. U pitanju su takođe kraći ili duži kursevi i treninzi i specijalizovane konferencije i radionice.

Osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama se bave visokoškolske organizacije koje su osposobljene i akreditovane za ovu vrstu obrazovanja.

U našoj zemlji obrazovanjem iz projektnog menadžmenta se već dugi niz godina bavi Fakultet organizacionih nauka Beograd. Na redovnim studijama postoji usmerenje iz projektnog menadžmenta, a takođe i odgovarajuće master studije.

Pored FON-a u Beogradu već niz godina radi akreditovan Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PM College koji ima poseban program iz osnovnih, master i doktorskih studija iz projektnog menadžmenta.

Obukom, odnosno organizovanjem specijalističkih kurseva i treninga bavi se YUPMA – Udruženje za upravljanje projektima Srbije. Ovo udruženje organizuje više specijalističkih kurseva iz projektnog menadžmenta.

Detaljnije informacije o PM COLLEGE i YUPMA možete naći na sajtovima www.pmc.edu.rs i www.yupma.org.rs.

Velika tražnja za projektnim menadžerima u svetu i kod nas dovela je do potrebe za sertifikacijom projektnih menadžera, odnosno za potvrđivanjem znanja, iskustva i kompetentnosti u oblasti projektnog menadžmenta. U našoj zemlji program obuke i sertifikacije sprovodi već 15 godina Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA, koje, kroz određene seminare i treninge vrši obuku i inovaciju znanja i oblasti projektnog menadžmenta. Polaznici ovih seminara i treninga dobijaju odgovarajući sertifikat YUPMA koji je jedini validan u Srbiji.

Pored domaćih sertifikata, YUPMA vrši i internacionalnu sertifikaciju projektnih menadžera prema programu svetske asocijacije IPMA (International Project Management Association). YUPMA ima potpisan ugovor sa IPMA i jedina je ovlašćena organizacija u našoj zemlji, da, prema programu IPMA i uz pomoć stručnjaka IPMA, vrši internacionalnu sertifikaciju projektnih menadžera. Sertifikat izdaje IPMA i svi sertifikovani projektni menadžeri nalaze se na sajtu IPMA i dostupni su međunarodnim izvođačima i investitorima.

Međunarodnu sertifikaciju YUPMA izvodi kroz program YUPMA CERT i uz pomoć organa i stručnjaka IPMA. Po završetku programa konačnu ocenu za svakog pojedinca vrši tim domaćih i inostranih procenjivača.

U programu internacionalne sertifikacije projektnih menadžera postoje sledeći nivoi sertifikacije:

•  A nivo: Sertifikovani direktor projekata (Certified Projects Director) – radi se o licu koje je kvalifikovano za vođenje programa sastavljenih od više projekata;
•  B nivo: Sertifikovani stariji projektni menadžer (Certified Senior Project Manager) – radi se o licu koje je kvalifikovano za samostalno vođenje kompleksnih projekata (kompleksni projekti sadrže više međusobno povezanih podsistema, podprojekata, raznih organizacionih jedinica, stručnih područja, i sl.);
•  C nivo: Sertifikovani projektni menadžer (Certified Project Manager) – radi se o licu koje je kvalifikovano za vođenje jednostavnih projekata ili za pomoć u vođenju kompleksnih projekata;
•  D nivo: Sertifikovani projekt menadžment saradnik (Certified Project Management Associate) – radi se o osobi koja ima sva znanja sa područja upravljanja projektima.

Profesor dr Petar Jovanović

Leave a comment