Prijemni ispit za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Prijemni ispit

za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment – PMC

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC u školskoj 2020/21. upisuje studente na akreditovane studijske programe 

  • Projektni menadžment 
  • Informacioni sistemi i razvoj softvera 

osnovnih akademskih studija.

Za upis  u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati lica sa prethodno stečenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, različitih profila. 

Kandidati se na prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuju po konačnim rang listama i to:

  • Konačna rang lista za studijski program Projektni menadžment
  • Konačna rang lista za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera

Kandidati se prilikom prijave na konkurs opredeljuju za koji studijski program konkurišu, odnosno na kojoj rang listi žele da se rangiraju. Kandidat se može opredeliti za konkurisanje za upis na oba studijska programa, odnosno za rangiranje na obe rang liste.

Rang liste se koje se formiraju na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova).

Broj bodova koji se stiče na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi dobija se kada se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda srednje škole pomnoži sa dva.

Kandidati za upis u prvu godinu studija na PMC Fakultetu mogu polagati 

  • prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti   ili
  • prijemni ispit iz matematike. 

Kandidati se mogu opredeliti i da polažu oba prijemna ispita. U tom slučaju se, prilikom formiranja rang liste, pojavljuju dva puta, odnosno mogu iskoristiti prijemni ispit na kom su ostvarili veći broj poena. 

Prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti se sprovodi u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim odgovorima. Test iz opšte i informatičke informisanosti sadrži dvadeset pitanja, sa po pet ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor nosi tri poena. Netačni odgovori ne nose negativne poene.

Prijemni ispit iz matematike se sprovodi, takođe, u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim rešenjima zadataka. Test matematike sadrži deset zadataka, sa po pet ponuđenih rešenja, od kojih je samo jedno tačno. Zaokruženo tačno rešenje vredi šest poena. Netačni odgovori ne nose negativne poene.

Primeri i materijali za pripremu prijemnog ispita će biti objavljivani na ovoj stranici, počev od 11.5.2020.

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – TERMINI

DRUGI KONKURSNI ROK – DETALJI

Pravila o polaganju prijemnog ispita

Oblasti za prijemni ispit – Matematika
Primer testa – Matematika

Oblasti za prijemni ispit – Opšta informisanost
Pojmovi – Opšta informisanost 1,
Pojmovi – Opšta informisanost 2
Pojmovi – Opšta informisanost 3
Probni prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti

Udžbenik za pripremu prijemnog testa iz Opšte informisanosti – „Pitanja za pripremu testa opste informisanosti iz menadzmenta i informatike“, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, 2018.

Napomena – Zadaci i oblasti su isti za prijemni ispit za oba studijska programa – Informacioni sistemi i razvoj softvera i Projektni menadžment. Dakle svi polažu isti prijemni ispit i nema razlike u odnosu na to za koji studijski program ste se opredelili.

Termini – plan za upis na osnovne akademske studije 2020/21. godine

Konačna abecedna lista prijavljenih kandidata

Raspored polaganja prijemnog ispita iz opšte i informatičke informisanosti

Raspored polaganja prijemnog ispita iz matematike

Kandidati koji prelaze na osnovne akademske studije sa drugih visokoškolskih ustanova, uz uslov da je kandidat na viskoškolskoj ustanovi sa koje prelazi ostvario najmanje 60 ESPB bodova, ne polažu prijemi ispit.

Datumi prijave na konkurs, polaganja prijemnog ispita i upisa biće objavljeni naknadno na sajtu Fakulteta www.pmc.edu.rs.

Leave a comment